Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Juristi Mika Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista. Kauppakamarilehti 3/2023

Saako puheluita nauhoittaa?

Monelle on tuttua, että soitettaessa puhelinpalveluun, kuuluu nauhoite, jonka mukaan puhelu nauhoitetaan esimerkiksi koulutuskäyttöön ja laadunvarmistukseen. Esille nousee kysymys siitä, milloin puheluita voidaan nauhoittaa ja milloin se ei ole sallittua. Toisaalta tulee arvioida nauhoitteita henkilötietojen käsittelyn kannalta.

Artikkelissa esitetty perustuu osin Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksiin.

Yksityinen nauhoittaminen Yksityisen henkilön nauhoittaessa puheluita omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, ei lähtökohtaisesti ole kysymys henkilötietolainsäädännön alaan kuuluvasta henkilötietojen käsittelystä. Nauhoittamista voidaan pitää yleisesti sallittuna eli sellaiset puhelut saa nauhoittaa, joihin itse osallistuu joko soittajana tai vastaajana. Oman viestinnän – kuten puhelun – taltioiminen on Suomen perustuslain mukaan mahdollista, eikä sitä ole kriminalisoitu myöskään viestinnän suojaa koskevissa rikoslain säännöksissä.

Joissain tilanteissa nauhoitteiden käyttö voi olla lainvastaista, vaikka nauhoittaminen olisi sinänsä sallittua. Nauhoitteiden paljastaminen muille saattaa olla lainvastaista esimerkiksi kunnian loukkauksena, yksityiselämää koskevan tiedon levittämisenä tai salassapitoa koskevien normien loukkaamisena. Oleellista on myös arvioida, onko tiedon vastaanottajalla oikeus tietoon.

Nauhoittamiseen voi liittyä myös rikosoikeudellinen näkökulma. Rikoslaissa säädetään salakuuntelusta (24 luvun 5 §). lainkohdan mukaan:

Salakuuntelu: joka oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa

1) keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa, taikka

2) muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan, on tuomittava salakuuntelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

Joka sijoittaa 5 tai 6 §:ssä tarkoitetun laitteen salakuuntelussa tai -katselussa käytettäväksi, on tuomittava salakuuntelun valmistelusta tai salakatselun valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Kuten yllä olevasta ilmenee, myös yritys ja valmistelu on säädetty rangaistaviksi.

Muu kuin yksityinen nauhoittaja

Jotta puhelu voidaan nauhoittaa ja käsitellä henkilötietoja, tulee käsittelylle olla oikeusperuste, kuten henkilötietojen käsittelyyn muutenkin.

Viranomaisilla voi olla oikeus ja laissa säädetty velvollisuuskin puheluiden nauhoittamiseen. Esimerkkinä tästä on hätäkeskustoiminta. Viranomaistoiminnassa tallennettu nauhoite on myös julkisuuslaissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei asian käsittelyvaiheesta, salassapitoperusteista tai jostain muusta laista muuta johdu.

Esimerkiksi yritys voi kerätä ja tallettaa puhelutietoja muun muassa silloin, kun osapuolten välillä on asiakassuhde, tai henkilötietojen käsittely on tarpeen laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi. Puhelu voidaan nauhoittaa myös asiakkaan kanssa käydyn puhelinkeskustelun liiketapahtuman todentamiseksi (esimerkiksi kuluttajan tekemän tilauksen taltioimiseksi).

Informointivelvollisuudesta

Käsittelyperusteen lisäksi tulee muistaa, että rekisterinpitäjällä on informointivelvollisuus. Henkilötietojen keräämisestä (muun muassa nauhoittamisesta) on siis aina informoitava keskustelukumppania.

Informointivelvollisuus voidaan toteuttaa siihen soveltuvalla tavalla eli keräämisestä voidaan kertoa joko puhelun alussa tai jo aiemmin esimerkiksi sopimuksessa, johon asiakassuhde perustuu. Hyväksyttävänä ei voida pitää pelkkää mainintaa yrityksen verkkosivuilla, koska tieto ei näin välttämättä tavoita kaikkia. Informoinnin tapa jää rekisterinpitäjän harkintaan.

Apulaistietosuojavaltuutettu on ratkaisussaan (Diaarinumero 3021/452/2017) määrännyt rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen muuttamaan informointia ja tarkastusoikeuden toteuttamista koskevia toimintatapoja. Kyseisessä tapauksessa yritys ei ollut kertonut kuluttajille puheluiden nauhoittamisesta, eikä myöskään tarjonnut näille mahdollisuutta saada puhelutallenteiden jäljennöksiä. Ratkaisussa oli myös katsottu, että puheluiden tallentamisesta on ilmoitettava asiakkaille ennen nauhoittamisen aloittamista.

 

Mika Lahtinen
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

 

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2021
Neuvontapalvelut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...