Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Juristi Mika Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista. Kauppakamarilehti 3/2023

Saako puheluita nauhoittaa?

Monelle on tuttua, että soitettaessa puhelinpalveluun, kuuluu nauhoite, jonka mukaan puhelu nauhoitetaan esimerkiksi koulutuskäyttöön ja laadunvarmistukseen. Esille nousee kysymys siitä, milloin puheluita voidaan nauhoittaa ja milloin se ei ole sallittua. Toisaalta tulee arvioida nauhoitteita henkilötietojen käsittelyn kannalta.

Artikkelissa esitetty perustuu osin Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksiin.

Yksityinen nauhoittaminen Yksityisen henkilön nauhoittaessa puheluita omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, ei lähtökohtaisesti ole kysymys henkilötietolainsäädännön alaan kuuluvasta henkilötietojen käsittelystä. Nauhoittamista voidaan pitää yleisesti sallittuna eli sellaiset puhelut saa nauhoittaa, joihin itse osallistuu joko soittajana tai vastaajana. Oman viestinnän – kuten puhelun – taltioiminen on Suomen perustuslain mukaan mahdollista, eikä sitä ole kriminalisoitu myöskään viestinnän suojaa koskevissa rikoslain säännöksissä.

Joissain tilanteissa nauhoitteiden käyttö voi olla lainvastaista, vaikka nauhoittaminen olisi sinänsä sallittua. Nauhoitteiden paljastaminen muille saattaa olla lainvastaista esimerkiksi kunnian loukkauksena, yksityiselämää koskevan tiedon levittämisenä tai salassapitoa koskevien normien loukkaamisena. Oleellista on myös arvioida, onko tiedon vastaanottajalla oikeus tietoon.

Nauhoittamiseen voi liittyä myös rikosoikeudellinen näkökulma. Rikoslaissa säädetään salakuuntelusta (24 luvun 5 §). lainkohdan mukaan:

Salakuuntelu: joka oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa

1) keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa, taikka

2) muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan, on tuomittava salakuuntelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

Joka sijoittaa 5 tai 6 §:ssä tarkoitetun laitteen salakuuntelussa tai -katselussa käytettäväksi, on tuomittava salakuuntelun valmistelusta tai salakatselun valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Kuten yllä olevasta ilmenee, myös yritys ja valmistelu on säädetty rangaistaviksi.

Muu kuin yksityinen nauhoittaja

Jotta puhelu voidaan nauhoittaa ja käsitellä henkilötietoja, tulee käsittelylle olla oikeusperuste, kuten henkilötietojen käsittelyyn muutenkin.

Viranomaisilla voi olla oikeus ja laissa säädetty velvollisuuskin puheluiden nauhoittamiseen. Esimerkkinä tästä on hätäkeskustoiminta. Viranomaistoiminnassa tallennettu nauhoite on myös julkisuuslaissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei asian käsittelyvaiheesta, salassapitoperusteista tai jostain muusta laista muuta johdu.

Esimerkiksi yritys voi kerätä ja tallettaa puhelutietoja muun muassa silloin, kun osapuolten välillä on asiakassuhde, tai henkilötietojen käsittely on tarpeen laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi. Puhelu voidaan nauhoittaa myös asiakkaan kanssa käydyn puhelinkeskustelun liiketapahtuman todentamiseksi (esimerkiksi kuluttajan tekemän tilauksen taltioimiseksi).

Informointivelvollisuudesta

Käsittelyperusteen lisäksi tulee muistaa, että rekisterinpitäjällä on informointivelvollisuus. Henkilötietojen keräämisestä (muun muassa nauhoittamisesta) on siis aina informoitava keskustelukumppania.

Informointivelvollisuus voidaan toteuttaa siihen soveltuvalla tavalla eli keräämisestä voidaan kertoa joko puhelun alussa tai jo aiemmin esimerkiksi sopimuksessa, johon asiakassuhde perustuu. Hyväksyttävänä ei voida pitää pelkkää mainintaa yrityksen verkkosivuilla, koska tieto ei näin välttämättä tavoita kaikkia. Informoinnin tapa jää rekisterinpitäjän harkintaan.

Apulaistietosuojavaltuutettu on ratkaisussaan (Diaarinumero 3021/452/2017) määrännyt rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen muuttamaan informointia ja tarkastusoikeuden toteuttamista koskevia toimintatapoja. Kyseisessä tapauksessa yritys ei ollut kertonut kuluttajille puheluiden nauhoittamisesta, eikä myöskään tarjonnut näille mahdollisuutta saada puhelutallenteiden jäljennöksiä. Ratkaisussa oli myös katsottu, että puheluiden tallentamisesta on ilmoitettava asiakkaille ennen nauhoittamisen aloittamista.

 

Mika Lahtinen
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

 

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2021
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...