You are currently viewing Kolme kysymystä vientikauppaa koskevista rajoituksista ja pakotteista

Kolme kysymystä vientikauppaa koskevista rajoituksista ja pakotteista

Mistä saan tietoa vientiä koskevista rajoituksista?

Tavaravientiä koskevista rajoituksista löytyy tietoa Tullin rajoituskäsikirjasta. Siihen on koottu yhteen keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi.

Kansainvälisiin pakotteisiin liittyvistä rajoituksista saa parhaiten tietoa Ulkoministeriön sivuilta. Sieltä löytyy maakohtaisesti eriteltynä Euroopan unionin asettamat pakotteet. Eriasteisia pakotteita on asetettu noin 30 valtiota kohtaan.

Muiden maiden asettamat pakotteet on myös syytä ottaa viennissä huomioon. Yhdysvaltojen asettamista pakotteista löytyy tietoa The Office of Foreign Assets Control (OFAC) nettisivuilta. Ison-Britannian pakotteista kerrotaan Ison-Britannian hallituksen nettisivuilla.

Mitä tuotteita rajoitukset yleensä koskevat?

Vientirajoitukset koskevat muun muassa seuraavia tuoteryhmiä: otsonia tuhoavat aineet, CITES-sopimuksen mukaiset uhanalaiset lajit ja niistä tehdyt tuotteet, kansallisen luonnonsuojelulain mukaiset lajit, jätteet, vaaralliset kemikaalit, kaksikäyttötuotteet, raakatimantit, huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat ja patruunat, puolustustarvikkeet, kidutusvälineet, kulttuuriesineet, radioaktiiviset aineet, hedelmät ja vihannekset, kalastustuotteet.

Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan sellaista tuotetta, teknologiaa, palvelua tai muuta hyödykettä, joka soveltuu normaalin siviilikäytön ohella myös sotilaallisiin tarkoituksiin tai joukkotuhoaseiden kehittämiseen.

Edellä mainittujen tuotteiden vienti edellyttää vientiluvan hakemista rajoituksia hallinnoivalta viranomaiselta, joka päättää sitten tapauskohtaisesti vientiluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä.

Euroopan unionin asettamat pakotteet sisältävät yleensä rajoituksia puolustustarvikkeiden, kaksikäyttötuotteiden ja siviiliaseiden sekä tiettyjen teollisuudenalan laitteistojen ja ohjelmistotuotteiden vientiin. Näihin liittyvä teknologia, tieto ja osaaminen kuten myös liitännäispalvelut esim. välittäminen, suunnittelu, huolto, korjaus kuuluvat pakotteiden piiriin.

Pakotepaketit sisältävät myös erikseen nimettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvia rajoituksia kuten varojen jäädyttämistä ja matkustusrajoitteita.

Mikä on Venäjän EU-pakotteiden tilanne?

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena jo aiemmin Venäjää kohtaan asetettuja pakotteita on kiristetty merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Rajoituksia on lisätty niin tuotekohtaisella tasolla kuin henkilö- ja yhteisöpakotteiden osalta. EU on koordinoinut pakotepakettien voimaansaattamista yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa. Rahoitusmarkkinoihin ja maksunvälitykseen kohdistuneet pakotteet ovat tehneet maksujen välityksen erittäin vaikeaksi tai mahdottomaksi myös pakotteiden ulkopuolisessa kaupan käynnissä. Näissä asioissa on hyvä olla yhteydessä omaan pankkiin.

Venäjän pakotteisiin liittyvää tietoa on koottu kattavasti Ulkoministeriön sivuille ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin sivuille.

Kuva: Meeri Utti

Lue myös nämä