Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Heidi Hautala kolumnistina Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä.

Vapaaehtoisuuteen pohjautuva yritysvastuu on pian historiaa

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa kauan odotetun esityksen EU:n laajuisesta yritysvastuulaista. Lakiesitys tunnetaan Brysselin käytävillä tuttavallisemmin nimellä CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Toteutuessaan laki asettaa yrityksille uusia velvoitteita ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamisessa yrityksen toiminnassa ja sen arvoketjuissa. Tähän kannattaa suurten ja pientenkin yritysten jo nyt varautua.

Lakiesitykseen johtanut kehitys sai alkunsa vuonna 2011, kun YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Niiden mukaan valtioilla on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, mutta myös yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa niitä.

Useat edelläkävijäyritykset ovat pyrkineet toimeenpanemaan YK:n periaatteita jo vuosikausia, mutta sitovan lainsäädännön puuttuessa jotkin yritykset ovat laiminlyöneet ihmisoikeuksia. Tasaisen pelikentän puute hidastaa myös edelläkävijöiden ihmisoikeustyötä.

Yritysten globaaleissa arvoketjuissa tapahtuu yhä edelleen vakavia ihmisoikeusloukkauksia, kuten esimerkiksi pakkotyötä ja lapsityötä. Vakavat ympäristöhaitat ovat usein myös ihmisoikeusloukkauksia, joten on asiallista laajentaa soveltamisalaa ympäristöön. Yritykset tiedostavat koko ajan paremmin asiakkaiden, kuluttajien, sijoittajien ja muiden viiteryhmiensä odotukset vastuullisuudesta. On hyvää bisnesajattelua vastata niihin.

Vastuulliset yritykset, tavalliset kuluttajat, kansalaisjärjestöt ja osa EU:n jäsenmaista ovat yhdessä vaatineet sitovaa EU-tason yritysvastuulainsäädäntöä. Nyt tämä työ on kantamassa hedelmää. Yli kymmenen vuoden ponnistuksen jälkeen EU:n yritysvastuudirektiivillä tullaan asettamaan yrityksille ensimmäistä kertaa lakisääteinen velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa asianmukaista huolellisuutta niiden arvoketjuissa. Asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan, että yrityksellä tulee jatkossa olla prosessit liiketoiminnasta aiheutuvien haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja korjaamiseen.

Komission esitystä voidaan siis pitää jopa historiallisena ja se sisältää paljon hyviä elementtejä. Huolellisuusvelvoite ulottuu komission esityksessä koko arvoketjun päästä päähän, ja ihmisoikeusloukkausten uhrit voivat hakea vahingonkorvausta EU-jäsenmaiden tuomioistuimissa. Huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta voidaan yritykselle asettaa hallinnollisia seuraamuksia.

Komission esitykseen on kuitenkin jäänyt eri intressiryhmien ristipaineen vuoksi useita sellaisia elementtejä, jotka ovat ristiriidassa YK:n ohjaavien periaatteiden kanssa. Tämä on ongelmallista siksi, että YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet ovat vastuullisuustyössään kunnostautuneille yrityksille jo valmiiksi tuttu toimintaympäristö. Ei siis ole syytä lähteä keksimään pyörää uudelleen. Tehokkaan ja toimivan yritysvastuulain tulee olla linjassa jo olemassa olevien vakiintuneiden kansainvälisten standardien kanssa. Yritysvastuusääntelyn ennustettavuus ja johdonmukaisuus on myös liike-elämän etu.

Yksi merkittävä ongelma komission esityksessä on yritysvastuudirektiivin soveltamisala, joka kattaa tiettyjä riskialoja lukuunottamatta tällaisenaan vain kaikkein suurimmat yritykset, joissa on yli 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa. Kaikkien suuryritysten ja lisäksi keskisuurten sekä pienten yritysten lisääminen lain soveltamisalaan olisi tärkeää tasaisen pelikentän saavuttamiseksi.

On nähtävissä, että vastuullisuus tulee joka tapauksessa velvoittamaan myös pienempiä yrityksiä, koska ne ovat usein osa toisen, suuremman yrityksen hankintaketjua. Pk-yritysten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle sisältää monia haitallisia vaikutuksia näille yrityksille.

Toinen keskeinen soveltamisalan ongelma liittyy huolellisuusvelvoitteen laajuuteen. Komission esityksessä huolellisuusvelvoite koskee vain yrityksen niin sanottuja vakiintuneita liikesuhteita (established business relationships), vaikka tosiasiassa kaikkein suurimmat ja vakavimmat ihmisoikeusloukkausten ja ympäristövahinkojen riskit sijaitsevat usein juuri vähemmän vakiintuneissa liikesuhteissa. Lisäksi maininta uhkaa luoda kannusteen yrityksille suosia vähemmän vakiintuneita liikesuhteita vahingonkorvausvastuun välttämiseksi.

Ylipäätään tulevan yritysvastuulain tulisi välttää nojaamista komission esitykseen sisältyvään sopimusvaraiseen huolellisuusvelvoitteeseen, joka on eräänlaista vastuun ulkoistamista. Sen sijaan yritysten täytyy aktiivisesti läpivalaista omat arvoketjunsa läpikotaisin, tunnistaa liiketoimintaan liittyvät riskit ja pyrkiä ennaltaehkäisemään niitä.

Tässä työssä ylimmän johdon vastuu on keskeisessä osassa. OECD:n ohjeistuksessa esimerkkejä yritysten keinoista pureutua ihmisoikeuksien kunnioittamiseen on listattu kymmenittäin, ei ole syytä turvautua kapeaan keinorajaukseen, jolla ohjataan enemmänkin tarkkarajaisten määräysten täyttämiseen, kuin aitoon vastuullisuuden toimeenpanoon.

Euroopan parlamentti ja neuvosto muodostavat seuraavaksi omat kantansa lakiesitykseen, jonka jälkeen käynnistyvät EU:n instituutioiden väliset neuvottelut lain lopullisesta muodosta. Euroopan parlamentti tuleekin epäilemättä käymään mainituista kysymyksistä pitkän väännön. Toisaalta parlamentti on jo maaliskuussa 2021 tehnyt suurella enemmistöllä ja monia toimijoita konsultoituaan oman esityksensä tulevan direktiivin sisällöksi.

On selvää, että yritysten vapaaehtoisiin toimiin perustuvan yritysvastuun aika on päättymässä. Sekä suurten että pienten yritysten kannattaa varautua lainsäädännön voimaantuloon ja selvittää viimeistään nyt valmistamiensa tai markkinoimiensa tuotteiden ja palveluiden arvoketjuissa piilevät ihmisoikeus- ja ympäristöriskit ja rakentaa prosessit niiden ehkäisemiseksi.

Heidi Hautala
europarlamentaarikko,
Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja
@HeidiHautala 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2022
Kolumnit
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...