Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Heidi Hautala kolumnistina Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä.

Vapaaehtoisuuteen pohjautuva yritysvastuu on pian historiaa

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa kauan odotetun esityksen EU:n laajuisesta yritysvastuulaista. Lakiesitys tunnetaan Brysselin käytävillä tuttavallisemmin nimellä CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Toteutuessaan laki asettaa yrityksille uusia velvoitteita ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamisessa yrityksen toiminnassa ja sen arvoketjuissa. Tähän kannattaa suurten ja pientenkin yritysten jo nyt varautua.

Lakiesitykseen johtanut kehitys sai alkunsa vuonna 2011, kun YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Niiden mukaan valtioilla on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, mutta myös yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa niitä.

Useat edelläkävijäyritykset ovat pyrkineet toimeenpanemaan YK:n periaatteita jo vuosikausia, mutta sitovan lainsäädännön puuttuessa jotkin yritykset ovat laiminlyöneet ihmisoikeuksia. Tasaisen pelikentän puute hidastaa myös edelläkävijöiden ihmisoikeustyötä.

Yritysten globaaleissa arvoketjuissa tapahtuu yhä edelleen vakavia ihmisoikeusloukkauksia, kuten esimerkiksi pakkotyötä ja lapsityötä. Vakavat ympäristöhaitat ovat usein myös ihmisoikeusloukkauksia, joten on asiallista laajentaa soveltamisalaa ympäristöön. Yritykset tiedostavat koko ajan paremmin asiakkaiden, kuluttajien, sijoittajien ja muiden viiteryhmiensä odotukset vastuullisuudesta. On hyvää bisnesajattelua vastata niihin.

Vastuulliset yritykset, tavalliset kuluttajat, kansalaisjärjestöt ja osa EU:n jäsenmaista ovat yhdessä vaatineet sitovaa EU-tason yritysvastuulainsäädäntöä. Nyt tämä työ on kantamassa hedelmää. Yli kymmenen vuoden ponnistuksen jälkeen EU:n yritysvastuudirektiivillä tullaan asettamaan yrityksille ensimmäistä kertaa lakisääteinen velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa asianmukaista huolellisuutta niiden arvoketjuissa. Asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan, että yrityksellä tulee jatkossa olla prosessit liiketoiminnasta aiheutuvien haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja korjaamiseen.

Komission esitystä voidaan siis pitää jopa historiallisena ja se sisältää paljon hyviä elementtejä. Huolellisuusvelvoite ulottuu komission esityksessä koko arvoketjun päästä päähän, ja ihmisoikeusloukkausten uhrit voivat hakea vahingonkorvausta EU-jäsenmaiden tuomioistuimissa. Huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta voidaan yritykselle asettaa hallinnollisia seuraamuksia.

Komission esitykseen on kuitenkin jäänyt eri intressiryhmien ristipaineen vuoksi useita sellaisia elementtejä, jotka ovat ristiriidassa YK:n ohjaavien periaatteiden kanssa. Tämä on ongelmallista siksi, että YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet ovat vastuullisuustyössään kunnostautuneille yrityksille jo valmiiksi tuttu toimintaympäristö. Ei siis ole syytä lähteä keksimään pyörää uudelleen. Tehokkaan ja toimivan yritysvastuulain tulee olla linjassa jo olemassa olevien vakiintuneiden kansainvälisten standardien kanssa. Yritysvastuusääntelyn ennustettavuus ja johdonmukaisuus on myös liike-elämän etu.

Yksi merkittävä ongelma komission esityksessä on yritysvastuudirektiivin soveltamisala, joka kattaa tiettyjä riskialoja lukuunottamatta tällaisenaan vain kaikkein suurimmat yritykset, joissa on yli 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa. Kaikkien suuryritysten ja lisäksi keskisuurten sekä pienten yritysten lisääminen lain soveltamisalaan olisi tärkeää tasaisen pelikentän saavuttamiseksi.

On nähtävissä, että vastuullisuus tulee joka tapauksessa velvoittamaan myös pienempiä yrityksiä, koska ne ovat usein osa toisen, suuremman yrityksen hankintaketjua. Pk-yritysten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle sisältää monia haitallisia vaikutuksia näille yrityksille.

Toinen keskeinen soveltamisalan ongelma liittyy huolellisuusvelvoitteen laajuuteen. Komission esityksessä huolellisuusvelvoite koskee vain yrityksen niin sanottuja vakiintuneita liikesuhteita (established business relationships), vaikka tosiasiassa kaikkein suurimmat ja vakavimmat ihmisoikeusloukkausten ja ympäristövahinkojen riskit sijaitsevat usein juuri vähemmän vakiintuneissa liikesuhteissa. Lisäksi maininta uhkaa luoda kannusteen yrityksille suosia vähemmän vakiintuneita liikesuhteita vahingonkorvausvastuun välttämiseksi.

Ylipäätään tulevan yritysvastuulain tulisi välttää nojaamista komission esitykseen sisältyvään sopimusvaraiseen huolellisuusvelvoitteeseen, joka on eräänlaista vastuun ulkoistamista. Sen sijaan yritysten täytyy aktiivisesti läpivalaista omat arvoketjunsa läpikotaisin, tunnistaa liiketoimintaan liittyvät riskit ja pyrkiä ennaltaehkäisemään niitä.

Tässä työssä ylimmän johdon vastuu on keskeisessä osassa. OECD:n ohjeistuksessa esimerkkejä yritysten keinoista pureutua ihmisoikeuksien kunnioittamiseen on listattu kymmenittäin, ei ole syytä turvautua kapeaan keinorajaukseen, jolla ohjataan enemmänkin tarkkarajaisten määräysten täyttämiseen, kuin aitoon vastuullisuuden toimeenpanoon.

Euroopan parlamentti ja neuvosto muodostavat seuraavaksi omat kantansa lakiesitykseen, jonka jälkeen käynnistyvät EU:n instituutioiden väliset neuvottelut lain lopullisesta muodosta. Euroopan parlamentti tuleekin epäilemättä käymään mainituista kysymyksistä pitkän väännön. Toisaalta parlamentti on jo maaliskuussa 2021 tehnyt suurella enemmistöllä ja monia toimijoita konsultoituaan oman esityksensä tulevan direktiivin sisällöksi.

On selvää, että yritysten vapaaehtoisiin toimiin perustuvan yritysvastuun aika on päättymässä. Sekä suurten että pienten yritysten kannattaa varautua lainsäädännön voimaantuloon ja selvittää viimeistään nyt valmistamiensa tai markkinoimiensa tuotteiden ja palveluiden arvoketjuissa piilevät ihmisoikeus- ja ympäristöriskit ja rakentaa prosessit niiden ehkäisemiseksi.

Heidi Hautala
europarlamentaarikko,
Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja
@HeidiHautala 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Lue juttu ›
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Lue juttu ›
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2022
Kolumnit
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Seuraa näitä 30.8.2023
Kuluttajansuojalakiin on tulossa muutoksia lokakuun alusta alkaen. Ulkoministeriö on laatinut ohjeita...
Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!
Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?
Espoon uudessa yleiskaavatyössä luodaan edellytykset kaupungin kestävälle ja viihtyisälle kasvulle
Espoon pitkään jatkuneen kasvun taustalla on kaupunkimme vetovoimaisuus – asukkaat ja yritykset ovat...
Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput
Fossiilisten polttoaineiden loppu alkaa häämöttää. Teillämme näkyy jo enenevässä määrin sähköautoja....
Pandemia alensi Helsingin ydinkeskustan elävyyttä
Helsingin ydinkeskustan elävyys aleni kaikkein voimakkaimmin tähän mennessä tutkituista kaupungeista.
Vantaan ratikka tuo palveluihin ison kasvusysäyksen
Vantaan pikaraitiotie tuo asumisen lisäksi merkittävää kasvua kaupalle ja muille palveluille. Kysyimme...
KauppakamariTiedon vastauspankki: Kysy, me vastaamme
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Oletko valmis metaversumin ja tekoälyn vallankumoukseen?
Mitä meidän tulee tietää metaversumista, web3:sta ja tekoälystä? Miten ne voivat radikaalisti muuttaa...
Traffic and pedestrian areas need to be balanced in central Helsinki
Companies are satisfied with the expansion of the pedestrian areas in central Helsinki as long as good...
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...