Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kansainväliset osaajat, Kauppakamarilehti

Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon

Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on kuitenkin saatava kuntoon, jotta Suomi saa tarvittua työvoimaa.

You can read article in english: Fixing the entire chain of work-based immigration

Uuden hallituksen keskeisiin toimiin kuuluu työperäisen maahanmuuton edistäminen. Vaihtoehtoja ei ole, nykyinen noin 15 000 hengen nettomaahanmuutto vuodessa ei riitä kompensoimaan matalaa syntyvyyttä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan mukaan nykyisellä ikärakenteella Suomeen tarvitaan noin 44 000 hengen vuosittainen nettomaahanmuutto, jotta talouskasvu ja huoltosuhde voidaan turvata.

– Pelkkä nettomaahanmuutto ei yksin riitä. Oleellista on myös nostaa maahanmuuttajien työllisyysastetta. Tätä on tavoiteltava parantamalla viranomaisten palveluja, mutta myös yrityksillä tulee olla nykyistä paremmat valmiudet työllistää vieraskielisiä työntekijöitä, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen sanoo.

Hänen mielestään vieraskielisen väestön työllisyys tulisi nykyisen 50 prosentin sijaan saada kohti 80 prosenttia. Samaa tulisi tavoitella kantasuomalaistenkin työllisyysasteessa.

Lupavirastossa puhaltavat uudet tuulet

Työperäisessä maahanmuutossa avainasemassa on lupapäätökset tekevä Maahanmuuttovirasto Migri, jossa ovat alkaneet viime aikoina puhaltaa uudet tuulet. Työ- ja opiskeluperustaisten lupien käsittelyajat ovat nopeutuneet huomattavasti hakemusmäärien kasvusta huolimatta.

– Tähtäämme siihen, että uuden strategiamme mukaisesti asiakaskokemus olisi erinomainen ja palvelu huipputasoa eurooppalaisellakin tasolla, Maahanmuuttoviraston apulaispäällikkö Elina Immonen sanoo.

EU:n ulkopuolelta töihin tulevan on haettava Suomeen oleskelulupa. Sen käsittelyaikaa ovat Immosen mukaan nopeuttaneet viraston uudet soveltamisohjeet ja prosessien entistä parempi johtaminen.

Työ on nopeutunut myös automaation ja lupahakemusten aiempaa tehokkaamman profiloinnin ansiosta. Aiemmin kaikki oleskeluluvat kävivät läpi saman raskaan prosessin, mikä edellytti runsaasti taustaselvityksiä.

Nyt esimerkiksi erityisasiantuntijoiden luvista päätökset syntyvät pitkälti ohjelmistorobotin avulla, mikäli riskejä ei käsittelyn aikana havaita.

– Parhaimmillaan järjestelmä tarkistaa automaattisesti yli 30 rekisteriä ja lukee erilaisia asiakkaan tai työnantajan toimittamia tietoja, Immonen mainitsee.
Hänen mukaansa lupaprosessien automatisoinnissa edetään asteittain ja lisätään järjestelmiin koko ajan työtä helpottavia uusia ominaisuuksia.

– Viime vuonna teimme automatisointeja enemmän kuin koskaan aiemmin.

Maahanmuuttoviraston apulaispäällikkö Elina Immonen Kauppakamarilehden artikkelissa asiantuntijana.
Maahanmuuttovirasto Migrissä tehdään lupapäätökset työ- ja opiskeluperäisestä maahanmuutosta. Migrissä ovat puhaltaneet uudet tuulet ja lupien käsittelyajat ovat nopeutuneet hakemusmäärien kasvusta huolimatta. Pyrimme erinomaiseen huipputason asiakaskokemukseen, apulaispäällikkö Elina Immonen sanoo.

Erityisosaajalle lupa yhdeksässä päivässä

Immosen mukaan eritysasiantuntijoiden oleskeluluvan käsittelyssä keskimääräinen aika on nyt yhdeksän vuorokautta. Muut työnteon perusteella myönnettävät oleskeluluvat Maahanmuuttovirasto saa ulos keskimäärin 1–2 kuukaudessa riippuen lupatyypistä.

Automaation ansiosta henkilöresursseja vapautuu perusteellisempia selvityksiä vaativiin hakemuksiin.

Immonen huomauttaa, että laillisuus ja turvallisuusasiat ovat edelleen Maahanmuuttoviraston toiminnan kulmakiviä, mutta painopiste toiminnan kehittämisessä on nyt sujuvassa ja läpinäkyvässä asiakaspalvelussa.

– Keskeinen tavoitteemme on prosessien ja asiakasviestinnän tehostaminen edelleen. Se tarkoittaa, että asiakas saa virastosta entistä paremmin tietoa, miten käsittelyprosessi toimii ja missä vaiheessa hakemuksen käsittelyssä mennään.

Iso tarve sähköiselle tunnistautumiselle

Maahanmuuttoviraston entistä ketterämmästä toiminnasta huolimatta Suomeen haluavan työnhakijan oleskeluluvan saaminen voi olla edelleen kuukausia kestävä savotta.

Markku Lahtinen sanoo, että pahin tulppa löytyy tällä hetkellä usein hakijan lähtömaasta.

– Oleskelulupaa on haettava henkilökohtaisesti Suomen edustustosta. Tämä on kohtuuton vaatimus, sillä vastaanottoajan saaminen voi kestää kuukausia.

Lahtinen huomauttaa, että Suomen lähetystö- ja konsulaattiverkosto on maailmalla varsin harva. Työnhakija saattaa joutua matkustamaan pitkien matkojen takaa tai jopa naapurimaahan, jotta lähin leijonavaakunalla varustettu edustusto löytyy.

– Oleskeluluvan hakijoille tulisi saada sähköinen tunnistautuminen, jotta prosessi saataisiin sujuvasti alkuun.

Lahtisen mukaan tämä poistaisi valtaosalta hakijoista tarpeen käydä tunnistautumassa fyysisesti Suomen edustustossa.

Tunnistautuminen voitaisiin tehdä esimerkiksi jonkin toisen EU-maan edustustossa.

Sähköisen tunnistautumisen ansiosta Suomeen tulija voisi hoitaa muut ensivaiheen viranomaisasiat jo ennen maahan saapumista.

Tunnistautumisen yhteydessä annettuja tietoja voitaisiin hyödyntää myöhemmin kaikissa muissakin lupa- ja asettautumispalveluissa yli viranomaisten organisaatiorajojen. Näin esimerkiksi verokortin saaminen tai erilaiset rekisteröinnit nopeutuisivat.

Lakimuutoksilla vauhtia maahanmuuttoon

Sähköinen tunnistautuminen edellyttäisi lainsäädännöllisiä muutoksia. Lahtisen mielestä työperäistä maahanmuuttoa hidastavia säännöksiä olisi syytä käydä muutenkin läpi nopealla aikataululla.

Yksi sellainen koskee maahanmuuttajan perheenyhdistämiseen vaadittavaa tulorajaa.

– Nyt siihen tarvitaan noin 3500 euron bruttopalkka. Raja on liian korkea vaikkapa rakennustyömiehelle, lähihoitajasta puhumattakaan, Lahtinen perustelee.

Hänen mielestään tulorajoissa olisi hyvä ottaa huomioon myös pitkäaikaisempi seuranta. Suomeen tulija aloittaa usein matalammalla tulotasolla, mutta palkka nousee työkokemuksen karttuessa. Lisäksi mukana seuraavat perheenjäsenet pyrkivät yleensä työllistymään ja nostamaan perheen tulotasoa.

Helmikuussa astui voimaan ulkomaalaislain muutos, joka muun muassa mahdollistaa automaation hyödyntämisen nykyistä laajemmin päätöksenteon tukena.

Tällaisia muutoksia säännöksiin tarvitaan Lahtisen mielestä lisää. Nyt ei kannata odottaa pelkästään ulkomaalaislain kokonaisuudistusta, jota sisäministeriön johdolla tehty selvitys suosittelee.

– Kokonaisuudistuksen valmistuminen veisi vuosia. Sitä meillä ei ole varaa odottaa, vaan täytyy edetä sitä ennen myös pienemmissä kokonaisuuksissa, jotka nopeuttavat lupaprosesseja, helpottavat viranomaisten järkevää yhteistyötä sekä auttavat yrityksiä saamaan nykyistä nopeammin työntekijöitä Suomeen.

Lahtisen mielestä tulevaan hallitusohjelmaan on nostettava useita työperäistä maahanmuuttoa edistäviä asioita.

Yksi sellainen on EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinta, mikä on hiertänyt työvoimapulasta kärsiviä yrityksiä jo pitkään

– Saatavuusharkinnasta tulisi kokonaan luopua. Mutta jos se ei onnistu, niin ainakin Uudenmaan alueella tulisi järjestää kokeilu, jossa luovutaan saatavuusharkinnasta kahden vuoden määräajaksi, Lahtinen esittää.

Välttämättömiin uudistuksiin Lahtinen laskee myös työnhakuviisumin. Sellainen tulisi saada käyttöön, jotta jo oleskeluluvan käsittelyn aikana hakija voisi tulla Suomeen hakemaan töitä.

Johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä. Taustalla Kalevankatu ja Stockmann.
Suomeen haluavan työnhakijan oleskeluluvan saaminen voi edelleen kestää kuukausia. Usein syy löytyy hakijan lähtömaasta. Oleskelulupaa haetaan henkilökohtaisesti Suomen edustustosta, johon vastaanottoajan saaminen voi kestää kuukausia. Oleskeluluvan hakijoille tulisi saada sähköinen tunnistautuminen, jotta prosessi sujuvoituisi, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Koko ketju saatava kuntoon

Lahtisen mielestä oleellista on hallintorajat ylittävän yhteistyön parantaminen. Suomen maahanmuuton tulos- ja tavoiteohjaus on nyt sekavaa ja kokonaiskoordinaatio loistaa poissaolollaan.

– Koko ketju houkuttelusta sujuviin oleskeluluvituksiin ja asettautumispalveluihin ei ole kunnossa. Tähän tarvitaan viranomaisten poikkihallinnollisen yhteistyön uudistamisen lisäksi iso asennemuutos, jossa turvallisuusuhkia ei nähdä siellä, missä niitä ei ole.

Valtioneuvoston tulisi Lahtisen mielestä ottaa työperäisestä maahanmuutosta selkeä omistajuus ja asettaa tavoitteet, joita kohti kaikki ministeriöt ja virastot suuntaavat yhdessä.

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyi vuonna 2020 sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM). Tavoitteena on kytkeä työvoiman maahanmuutto aiempaa vahvemmin osaksi työllisyys-, koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa.

Käytännön vastuut jakautuvat niin, että ulkoministeriön edustustoissa otetaan vastaan oleskelulupahakemukset ja haastatellaan hakijat. TEMin TE-toimistot tekevät lupaan sisältyvän osapäätöksen, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin.
Sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto tekee varsinaiset päätökset kaikissa lupa-asioissa.

Maahanmuuttovirastolle lisää vastuuta

Lahtisen mielestä Maahanmuuttovirastosta voitaisiin kehittää verkostojohtaja, jonka keskeinen tehtävä olisi työperäisen maahanmuuton edistäminen ja vieraskielisten työllisyysasteen nostaminen.

– Maahanmuuttovirastolla on myös paras tieto Suomessa jo olevasta osaamisesta esimerkiksi vastaanottokeskuksissa.

Elina Immoselle Maahanmuuttoviraston vastuun kasvattaminen sopii hyvin.

– Emme kuitenkaan halua ryhtyä käskyttämään muita viranomaisia, mutta verkostojohtajan rooli olisi meille sopiva koordinoimaan ja ottamaan kokonaisvastuuta asiakaspolusta. Olemme ainut viranomainen, jolle maahanmuutto on pääasia, Immonen perustelee.

Lahtisen sanoo, että Maahanmuuttoviraston tulos- ja tavoiteohjauksessa tulee olla tiivis yhteys työelämän tarpeisiin. Siksi TEM on luonnollinen taho huolehtimaan viraston ohjauksesta.

Myös koulutuksen entistä tiiviimpi kytkeminen kokonaisuuteen on välttämätöntä, joten myös opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tärkeä rooli.

– Ministeriö voi esimerkiksi rahoitusta suuntaamalla asettaa yliopistoille ja korkeakouluille kannustimia, jotka on sidottu ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymiseen Suomessa, Lahtinen esittää.

Kiihdyttämö edistämään työllistymistä

Kaikki myöntävät, että sekä viranomaisten välisessä että yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä on parannettavaa. Markku Lahtisen mielestä yksi konkreettinen tapa parantaa yhteistyötä olisi digitaalinen kiihdyttämöpalvelu, joka auttaisi maahanmuuttajia työllistymään ja työnantajia löytämään tekijöitä.

Lahtisen mukaan kyse voisi olla eräänlaisesta matchmaking-palvelusta, jossa hyödynnettäisiin tekoälyä ja muita digitaalisia ratkaisuja.

– Työnhakijat voisivat kirjata sähköiseen palveluun, millaista osaamista heillä on tarjolla. Näin saataisiin myös kokonaiskuvaa, millaista osaamista vieraskielisten joukosta löytyy. Tällä hetkellä tästä ei ole kenelläkään kokonaiskäsitystä.

Lahtisen mielestä valtion tulisi osallistua kiihdyttämön kustannuksiin ja varmistaa, että viranomaiset sitoutuvat palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

– Kiihdyttämössä yhdistyisivät valtion viranomaisten, kuntien, oppilaitosten ja yksityisen sektorin palvelut.

Lahtisen mielestä kiihdyttämö voisi aloittaa Suomessa opiskelevista kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista. Heille olisi tärkeää välittää työ- ja harjoittelumahdollisuuksia opintojen aikana ja niiden jälkeen.

Suomalaisten oppilaitosten ulkomaalaiset opiskelijat ovat työmarkkinoilla alihyödynnetty ryhmä. Liian moni käy tällä hetkellä hakemassa Suomesta tutkinnon ja siirtyy muualle töihin.

Maan korkeakouluissa opiskelee 34 000 ulkomaista opiskelijaa, joista Uudellamaalla on 13 800. Toisella asteella Suomessa opiskelee 38 000 vieraskielistä opiskelijaa, joista Uudellamaalla on 24 100.

Suomen tavoitteena on kolminkertaistaa uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä.

Houkutteluun hyvät lähtökohdat

Lähtökohdat saada Suomeen lisää kansainvälisiä työntekijöitä ja opiskelijoita ovat kuitenkin hyvät. IT-alan kansainvälisiä rekrytointeja pitkään tehnyt Baronan seniorikonsultti Arja Martikainen sanoo, että Suomella on maailmalla hyvä maine.

– Tänne hakeutuvalla voi olla ennestään jokin yhteys Suomeen, vaikkapa ihmissuhde tai hevimusiikki. Moni ei ole kuitenkaan Suomesta koskaan kuullutkaan, mutta googlesta he löytävät tiedon maailman onnellisimmasta maasta, koulutusmahdollisuuksista ja turvallisesta ympäristöstä.

Työnhakijoiden oleskelulupiin liittyvä byrokratia on Martikaisen mielestä sujuvoitunut huomattavasti. Maahanmuuttoviraston pikakaista erityisasiantuntijoille on entisestään nopeuttanut prosesseja.

– Homma yleensä hoituu, kunhan vain hakemuksen on saanut ensin sisälle. Mahdollisuutta digitaaliseen tunnistautumiseen tarvitaan, jotta hakijan ei tarvitse välttämättä käydä Suomen edustustossa.

Baronan seniorikonsultti Arja Martikainen Kauppakamarilehden artikkelissa asiantuntijana.
Meillä on hyvät lähtökohdat kansainvälisten työntekijöiden ja opiskelijoiden houkuttelemiseen. Oleskelulupiin liittyvä byrokratia on sujuvoitunut ja pikakaista erityisasiantuntijoille on nopeuttanut prosesseja. Suomella on hyvä maine maailmalla, sanoo Baronan seniorikonsultti Arja Martikainen.

Myös työpaikoilla tarvitaan asennemuutos

Oleskeluluvan saamisen jälkeen muu asiointi ja rekisteröinnit viranomaisten kanssa hoituvat Martikaisen kokemuksen mukaan varsin sujuvasti. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla International House Helsinki tarjoaa kootusti laajan valikoiman viranomais- ja neuvontapalveluita ulkomailta muuttaneiden tarpeisiin.

– Eniten hiuksia nostattaa yleensä pankkitilin avaaminen. Se on EU:n rahanpesua torjuvien säännösten vuoksi tehty vaikeaksi.

Martikainen korostaa, että Suomeen hankitut kansainväliset osaajat tulisi myös saada jäämään maahan. Tässä työpaikan ilmapiirillä on ratkaiseva merkitys.

– Asenteiden ulkomaisia työntekijöitä kohtaan on pakko muuttua. Meidän on oltava nykyistä avoimempia ja vastaanottavaisempia tänne tuleville ihmisille.

Martikaisen mielestä työperäisen maahanmuuton edistäminen edellyttää Suomelta myös lisää aktiivisuutta ja läsnäoloa maissa, joista potentiaalisia lähtijöitä saattaisi löytyä.

– Kadehtien olen katsonut Tanskaa, joka on rekrytointimessuilla läsnä kaikissa Euroopan maissa, joissa lähtöhalukkaita voisi olla esimerkiksi nuorisotyöttömyyden vuoksi.

Martikainen huomauttaa kuitenkin, että työvoiman siirtely ikääntyvän Euroopan maiden välillä ei pitkän päälle auta. Rekrytoinneissa verkkoja on viritettävä laajemmalle.

– Potentiaalisia maita ovat esimerkiksi Brasilia, Intia, Turkki ja Vietnam. Myös filippiiniläiset ovat äärettömän työteliäitä ja he ovat pärjänneet Suomessa todella hyvin.

 

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Lue juttu ›
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Lue juttu ›
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Lue juttu ›
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Lue juttu ›
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Lue juttu ›
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Teemajutut
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Seuraa näitä 30.8.2023
Kuluttajansuojalakiin on tulossa muutoksia lokakuun alusta alkaen. Ulkoministeriö on laatinut ohjeita...
Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!
Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?
Espoon uudessa yleiskaavatyössä luodaan edellytykset kaupungin kestävälle ja viihtyisälle kasvulle
Espoon pitkään jatkuneen kasvun taustalla on kaupunkimme vetovoimaisuus – asukkaat ja yritykset ovat...
Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput
Fossiilisten polttoaineiden loppu alkaa häämöttää. Teillämme näkyy jo enenevässä määrin sähköautoja....
Pandemia alensi Helsingin ydinkeskustan elävyyttä
Helsingin ydinkeskustan elävyys aleni kaikkein voimakkaimmin tähän mennessä tutkituista kaupungeista.
Vantaan ratikka tuo palveluihin ison kasvusysäyksen
Vantaan pikaraitiotie tuo asumisen lisäksi merkittävää kasvua kaupalle ja muille palveluille. Kysyimme...
KauppakamariTiedon vastauspankki: Kysy, me vastaamme
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Oletko valmis metaversumin ja tekoälyn vallankumoukseen?
Mitä meidän tulee tietää metaversumista, web3:sta ja tekoälystä? Miten ne voivat radikaalisti muuttaa...
Traffic and pedestrian areas need to be balanced in central Helsinki
Companies are satisfied with the expansion of the pedestrian areas in central Helsinki as long as good...
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...