Tilaajan velvollisuudet lähetettyjen työntekijöiden osalta

Tilaajan velvollisuudet lähetettyjen työntekijöiden osalta

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki) kuuluu työlainsäädännön piiriin. Erityisesti rakennusalalla on tyypillistä teettää osasuorituksia alihankintana ja käyttää vuokratyövoimaa, jolloin tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi.

Äänessä tässä jutussa

Tilaajavastuulaki ja laki työntekijöiden lähettämisestä

Tilaajavastuulakia sovelletaan jokaiseen tilaajaan, joka:

• joka käyttää vuokratyövoimaa Suomessa tai
• jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai työkohteessa alihankkijan työntekijä työskentelee perustuen alihankintasopimukseen. Työtehtävien tulee liittyä tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin.

Lähetetty työntekijä on henkilö, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa, ja jonka toiseen valtioon sijoittunut ja kyseisessä valtiossa merkittävää toimintaa harjoittava työnantaja lähettää työsuhteen aikana rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen. Lähettävän yrityksen on tehtävä työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastolle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Tilaajan tule aina varmistaa työntekijöitä Suomeen lähettävältä yritykseltä, että ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä on tehty. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 1.12.2020, ja tämä on tuonut myös muutoksia tilaajan velvollisuuksiin esimerkiksi. edellä mainitun ilmoituksen sisältöön. Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 30.7.2020.

Työnantajan edustaja ja huolehtimisvelvollisuus 

Laki työntekijöiden lähettämisestä edellyttää, että tilaajan on huolehdittava siitä, että työntekijöitä lähettävällä sopimuskumppanilla on Suomessa työntekijän lähetettynä olon ajan edustaja. Käytännössä huolehtimisvelvoitteen voi täyttää edellyttämällä sopimuksessa edustajan asettamista tai varmistamalla, että lähettävä yritys tietää velvollisuutensa asettaa edustaja ja vaatimukset sekä velvoitteet, jotka edustajaa koskevat. Edustajaa ei tarvitse olla, mikäli lähetettynä olo kestää enintään kymmenen päivää. Laskettaessa lähetettynä oloa huomioon otetaan kuluvan lähettämisjakson lisäksi kaikki sen päättymisestä edeltävän neljän kuukauden aikana olleet lähettämisjaksot. Suositeltavaa on, että tilaaja mainitsee ulkomaalaisen yrityksen kanssa tekemässään sopimuksessa edellytyksestä asettaa edustaja. Tällöin tilaajan katsotaan täyttäneen omalta osaltaan huolehtimisvelvollisuutensa.

Mikäli työsuojeluviranomainen ei tavoita yrityksen edustajaa, tilaajan vastuulla on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä pyytää lähettävältä yritykseltä tieto siitä, missä ja miten edustaja voidaan tavoittaa ja antaa saatu tieto työsuojeluviranomaiselle. Jos lähettävä yritys ei selvityspyynnöstä huolimatta toimita selvitystä edustajasta, tilaajan on syytä toimitta työsuojeluviranomaiselle selvitys siitä, miten se on yrittänyt selvittää edustajan tavoitettavuutta. Jos tilaaja ei pyynnöstä selvitä lähettävältä yritykseltä, missä ja miten edustaja on tavoitettavissa, eikä toimita tätä tietoa työsuojeluviranomaiselle, on tilaaja velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun.
Mikäli kyse on vuokratyöstä, tilaajan on annettava lähettävälle yritykselle ne tiedot, jotka lähettävä yritys tarvitsee työnantajavelvollisuuksiensa täyttämiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tehdyt työtunnit, lepoajat ja työtehtävien kesto.

Rakennusala ja tilaajavastuu

Rakennusalantöissä on rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on lisäksi asetettu erityisiä velvoitteita. Jos lähetetylle työntekijälle ei ole maksettu saman lain mukaista vähimmäispalkkaa, hän voi ilmoittaa siitä työmaan rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle. Tällöin rakennuttajan tai pääurakoitsijan tulee välittömästi pyytää lähettävältä yritykseltä selvitys lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka vähimmäispalkan mukainen. Rakennuttajan tai pääurakoitsijan on selvityksen saatuaan välittömästi toimitettava se lähetetylle työntekijälle. Työntekijän pyynnöstä selvityspyyntö ja saatu selvitys tulee toimittaa myös työsuojeluviranomaiselle. Selvityspyyntö ja selvitys tulee säilyttää kaksi vuotta työnteon päättymisen jälkeen.