Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Tilaajan velvollisuudet lähetettyjen työntekijöiden osalta

Erityisesti rakennusalalla on tyypillistä teettää osasuorituksia alihankintana ja käyttää vuokratyövoimaa, jolloin tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi.​

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki) kuuluu työlainsäädännön piiriin. Erityisesti rakennusalalla on tyypillistä teettää osasuorituksia alihankintana ja käyttää vuokratyövoimaa, jolloin tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi.

Tilaajavastuulaki ja laki työntekijöiden lähettämisestä

Tilaajavastuulakia sovelletaan jokaiseen tilaajaan, joka:

  • joka käyttää vuokratyövoimaa Suomessa tai
  • jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai työkohteessa alihankkijan työntekijä työskentelee perustuen alihankintasopimukseen. Työtehtävien tulee liittyä tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin.

 

Lähetetty työntekijä on henkilö, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa, ja jonka toiseen valtioon sijoittunut ja kyseisessä valtiossa merkittävää toimintaa harjoittava työnantaja lähettää työsuhteen aikana rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen. Lähettävän yrityksen on tehtävä työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastolle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Tilaajan tule aina varmistaa työntekijöitä Suomeen lähettävältä yritykseltä, että ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä on tehty. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 1.12.2020, ja tämä on tuonut myös muutoksia tilaajan velvollisuuksiin esimerkiksi. edellä mainitun ilmoituksen sisältöön.

Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 30.7.2020.

Työnantajan edustaja ja huolehtimisvelvollisuus

Laki työntekijöiden lähettämisestä edellyttää, että tilaajan on huolehdittava siitä, että työntekijöitä lähettävällä sopimuskumppanilla on Suomessa työntekijän lähetettynä olon ajan edustaja. Käytännössä huolehtimisvelvoitteen voi täyttää edellyttämällä sopimuksessa edustajan asettamista tai varmistamalla, että lähettävä yritys tietää velvollisuutensa asettaa edustaja ja vaatimukset sekä velvoitteet, jotka edustajaa koskevat. Edustajaa ei tarvitse olla, mikäli lähetettynä olo kestää enintään kymmenen päivää. Laskettaessa lähetettynä oloa huomioon otetaan kuluvan lähettämisjakson lisäksi kaikki sen päättymisestä edeltävän neljän kuukauden aikana olleet lähettämisjaksot. Suositeltavaa on, että tilaaja mainitsee ulkomaalaisen yrityksen kanssa tekemässään sopimuksessa edellytyksestä asettaa edustaja. Tällöin tilaajan katsotaan täyttäneen omalta osaltaan huolehtimisvelvollisuutensa.

Mikäli työsuojeluviranomainen ei tavoita yrityksen edustajaa, tilaajan vastuulla on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä pyytää lähettävältä yritykseltä tieto siitä, missä ja miten edustaja voidaan tavoittaa ja antaa saatu tieto työsuojeluviranomaiselle. Jos lähettävä yritys ei selvityspyynnöstä huolimatta toimita selvitystä edustajasta, tilaajan on syytä toimitta työsuojeluviranomaiselle selvitys siitä, miten se on yrittänyt selvittää edustajan tavoitettavuutta. Jos tilaaja ei pyynnöstä selvitä lähettävältä yritykseltä, missä ja miten edustaja on tavoitettavissa, eikä toimita tätä tietoa työsuojeluviranomaiselle, on tilaaja velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun.

Mikäli kyse on vuokratyöstä, tilaajan on annettava lähettävälle yritykselle ne tiedot, jotka lähettävä yritys tarvitsee työnantajavelvollisuuksiensa täyttämiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tehdyt työtunnit, lepoajat ja työtehtävien kesto.

Rakennusala ja tilaajavastuu

Rakennusalantöissä on rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on lisäksi asetettu erityisiä velvoitteita. Jos lähetetylle työntekijälle ei ole maksettu saman lain mukaista vähimmäispalkkaa, hän voi ilmoittaa siitä työmaan rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle. Tällöin rakennuttajan tai pääurakoitsijan tulee välittömästi pyytää lähettävältä yritykseltä selvitys lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka vähimmäispalkan mukainen. Rakennuttajan tai pääurakoitsijan on selvityksen saatuaan välittömästi toimitettava se lähetetylle työntekijälle. Työntekijän pyynnöstä selvityspyyntö ja saatu selvitys tulee toimittaa myös työsuojeluviranomaiselle. Selvityspyyntö ja selvitys tulee säilyttää kaksi vuotta työnteon päättymisen jälkeen.

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2021
Neuvontapalvelut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...