Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Tilaajan velvollisuudet lähetettyjen työntekijöiden osalta

Erityisesti rakennusalalla on tyypillistä teettää osasuorituksia alihankintana ja käyttää vuokratyövoimaa, jolloin tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi.​

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki) kuuluu työlainsäädännön piiriin. Erityisesti rakennusalalla on tyypillistä teettää osasuorituksia alihankintana ja käyttää vuokratyövoimaa, jolloin tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi.

Tilaajavastuulaki ja laki työntekijöiden lähettämisestä

Tilaajavastuulakia sovelletaan jokaiseen tilaajaan, joka:

  • joka käyttää vuokratyövoimaa Suomessa tai
  • jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai työkohteessa alihankkijan työntekijä työskentelee perustuen alihankintasopimukseen. Työtehtävien tulee liittyä tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin.

 

Lähetetty työntekijä on henkilö, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa, ja jonka toiseen valtioon sijoittunut ja kyseisessä valtiossa merkittävää toimintaa harjoittava työnantaja lähettää työsuhteen aikana rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen. Lähettävän yrityksen on tehtävä työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastolle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Tilaajan tule aina varmistaa työntekijöitä Suomeen lähettävältä yritykseltä, että ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä on tehty. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 1.12.2020, ja tämä on tuonut myös muutoksia tilaajan velvollisuuksiin esimerkiksi. edellä mainitun ilmoituksen sisältöön.

Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 30.7.2020.

Työnantajan edustaja ja huolehtimisvelvollisuus

Laki työntekijöiden lähettämisestä edellyttää, että tilaajan on huolehdittava siitä, että työntekijöitä lähettävällä sopimuskumppanilla on Suomessa työntekijän lähetettynä olon ajan edustaja. Käytännössä huolehtimisvelvoitteen voi täyttää edellyttämällä sopimuksessa edustajan asettamista tai varmistamalla, että lähettävä yritys tietää velvollisuutensa asettaa edustaja ja vaatimukset sekä velvoitteet, jotka edustajaa koskevat. Edustajaa ei tarvitse olla, mikäli lähetettynä olo kestää enintään kymmenen päivää. Laskettaessa lähetettynä oloa huomioon otetaan kuluvan lähettämisjakson lisäksi kaikki sen päättymisestä edeltävän neljän kuukauden aikana olleet lähettämisjaksot. Suositeltavaa on, että tilaaja mainitsee ulkomaalaisen yrityksen kanssa tekemässään sopimuksessa edellytyksestä asettaa edustaja. Tällöin tilaajan katsotaan täyttäneen omalta osaltaan huolehtimisvelvollisuutensa.

Mikäli työsuojeluviranomainen ei tavoita yrityksen edustajaa, tilaajan vastuulla on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä pyytää lähettävältä yritykseltä tieto siitä, missä ja miten edustaja voidaan tavoittaa ja antaa saatu tieto työsuojeluviranomaiselle. Jos lähettävä yritys ei selvityspyynnöstä huolimatta toimita selvitystä edustajasta, tilaajan on syytä toimitta työsuojeluviranomaiselle selvitys siitä, miten se on yrittänyt selvittää edustajan tavoitettavuutta. Jos tilaaja ei pyynnöstä selvitä lähettävältä yritykseltä, missä ja miten edustaja on tavoitettavissa, eikä toimita tätä tietoa työsuojeluviranomaiselle, on tilaaja velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun.

Mikäli kyse on vuokratyöstä, tilaajan on annettava lähettävälle yritykselle ne tiedot, jotka lähettävä yritys tarvitsee työnantajavelvollisuuksiensa täyttämiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tehdyt työtunnit, lepoajat ja työtehtävien kesto.

Rakennusala ja tilaajavastuu

Rakennusalantöissä on rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on lisäksi asetettu erityisiä velvoitteita. Jos lähetetylle työntekijälle ei ole maksettu saman lain mukaista vähimmäispalkkaa, hän voi ilmoittaa siitä työmaan rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle. Tällöin rakennuttajan tai pääurakoitsijan tulee välittömästi pyytää lähettävältä yritykseltä selvitys lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka vähimmäispalkan mukainen. Rakennuttajan tai pääurakoitsijan on selvityksen saatuaan välittömästi toimitettava se lähetetylle työntekijälle. Työntekijän pyynnöstä selvityspyyntö ja saatu selvitys tulee toimittaa myös työsuojeluviranomaiselle. Selvityspyyntö ja selvitys tulee säilyttää kaksi vuotta työnteon päättymisen jälkeen.

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2021
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...