Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Jatkuvaan oppimiseen tarvitaan tietoa ja toimintamalleja.

Jatkuvaan oppimiseen tarvitaan tietoa ja toimintamalleja

Yritykset haluavat edistää henkilöstönsä osaamista ja urakehitystä, mutta pk-yrityksiltä puuttuu tähän tietoa ja toimintamalleja. Jatkuvan oppimisen palvelukeskus kerää yhteen julkisen sektorin hajanaisia resursseja.

Suomalainen koulutusjärjestelmä tarjoaa varsin hyvät lähtökohdat työelämään, mutta teknologian nopea kehitys, työnteon tapojen muutokset ja kansainvälistyminen tuovat koko ajan uusia haasteita työikäisten osaamiselle.

Julkisen sektorin yksi vastaus tähän on viime syksynä perustettu Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa). Opetushallituksen erillisyksikön tavoitteena on edistää elinikäisen oppimisen edellytyksiä yli hallintorajojen ja tehdä jatkuvasta oppimisesta kiinteä osa työelämää.

Miten jatkuvan oppimisen haasteet nähdään yrityksissä? Kysyimme asiaa johtamisen ja henkilöstöhallinnon kehittämiseen erikoistuneen MPS-Yhtiöiden toimitusjohtajalta Elina Koskelalta, jolla on hyvä tuntuma etenkin asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtäviin liittyviin rekrytointeihin ja uravalmennukseen.

– Yritysten johdolla on kyllä halua tarjota mahdollisuuksia henkilöstön urakehitykseen ja osaamisen kehittymiseen, mutta jollakin tavalla suunta on hukassa. Kaikki tietävät, että osaamisvaatimukset muuttuvat tulevaisuudessa. Muutoshaluiset yritykset eivät kuitenkaan tiedä, miten tulisi edetä ja tehdä käytännössä, Koskela sanoo.

MPS:n tutkimusten mukaan useimmat yritysjohtajat ovat hyvinkin kiinnostuneita parantamaan osaamisen johtamista. Moni kuitenkin kokee, ettei heillä ole tähän riittävästi osaamista tai aikaa.

– Siksi henkilöstön osaamisen kehittäminen jää liian usein yksittäisten kurssitusten varaan. Popup-tyyppinen oppiminen ei kuitenkaan ratkaise haasteita pitkällä aikavälillä.

MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Koskela.
Kysyimme MPS-yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Koskelalta miten jatkuvan oppimisen haasteet nähdään yrityksissä?

Pk-yritykset tarvitsevat toimivia malleja

Koskela korostaa, että osaamisen kerryttäminen organisaatioon edellyttää suunnitelmallisuutta ja toimivia mekanismeja. Isoissa pörssiyhtiöissä näihin asioihin on panostettu, mutta pk-yrityksissä tilanne on usein toinen.

– Suunnitelmallista ja pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä rajoittaa usein se, ettei yrityksellä ole HR-asioihin erikoistunutta ihmistä tai hänen aikansa menee päivittäisten kiireiden hoitoon.

Koskelan mielestä oleellista olisi pystyä juurruttamaan yrityksiin ketteriä osaamisen kehittämisen menetelmiä. Hän toivoo, että pk-yritysten valmiuksien parantaminen näissä asioissa kuuluu jatkossa myös Jotpan painopisteisiin.

– Palvelukeskuksella voisi olla tärkeä rooli auttaa yrityksiä löytämään toimivia osaamisen johtamisen malleja ja antamaan suuntaa osaamisen kehittämiseen esimerkiksi kokoamalla tietoa, millaista osaamista kullakin toimialalla juuri nyt kehitetään.

Kestävän työuran rakentaminen edellyttää myös työntekijöiltä aktiivisuutta. Yksilön on otettava aika paljonkin koppia oman uransa johtamisesta, Elina Koskela painottaa. Osaamisen kehittämisen on myös oltava jatkuvaa ja suunnitelmallista.

Osaamisen kerryttäminen yhteinen intressi

Elina Koskela painottaa, että kestävän työuran rakentaminen edellyttää myös työntekijöiltä aktiivisuutta.

– Perinteisesti osaamisen kehittämistä on pidetty työnantajan vastuualueena, mutta yhtä lailla yksilön on otettava aika paljonkin koppia oman uransa johtamisesta.

Koskelan mielestä työntekijän kannattaa olla tässä aktiivinen. Riskinä nimittäin on, että kiinnostavia ja merkityksellisiä työtehtäviä voi mennä työuralla sivu suun, jos oma osaaminen ei tuo tarvittavaa kilpailuetua hakutilanteessa tai osaamisen taso ei riitä vastuissa menestymiseen.

– Oleellista on, että osaamisen kehittäminen on jatkuvaa ja suunnitelmallista. Pikakurssit eivät riitä sen kummemmin yksilö- kuin yritystasollakaan.

Koskela huomauttaa, että työssä tarvittavan substanssiosaamisen ohella osaamisen kehittämisen malliin tulee ottaa mukaan myös työkunnon ylläpidon ja itsensä johtamisen osa-alueita. Näiden työntekoa ja työhyvinvointia edistävien metataitojen merkitys on korostunut entisestään korona-aikana.

– Etätyön lisääntymisen myötä kasvaa itsensä johtamiseen ja työkunnon ylläpitoon liittyvien asioiden merkitys. Tarvitaan oman kalenterin hallintaa ja työstä palautumista.

Työelämässä tarvitaan monipuolisia taitoja

Koskelan mielestä perinteinen jako ammatissa tarvittavaan ”kovaan” osaamiseen ja työelämässä tarvittaviin ”pehmeisiin” taitoihin kannattaa unohtaa.

– Kovinta juttua ovat nyt itse asiassa taidot, joiden avulla pystymme olemaan vuodesta toiseen motivoituneita ja virtaa riittää vielä itsensä kehittämiseenkin.

Koskela toivoo, että työpaikoilla päästään irti vastakkainasettelusta, jonka mukaan työnantajan etu ja työntekijän urahaaveet olisivat jotenkin ristiriidassa keskenään.

– Työntekijän ja työnantajan kannattaa ottaa sama tavoite ja kerryttää yhteistä osaamispääomaa.
Erityisen tärkeää tämä on kasvuhakuisissa yrityksissä. Kasvutavoitteiden saavuttaminen voi jäädä haaveeksi, jos kunnianhimoisen strategian toteutukseen ei ole päteviä ihmisiä.

Koskelan mielestä on tärkeää, että työnantajat näkevät jatkuvan osaamisen kehittämisen myös kilpailuvalttina työmarkkinoilla.

– Sellaiset organisaatiot, jotka pystyvät tarjoamaan työntekijöilleen kiinnostavia oppimismahdollisuuksia ja urapolkuja ovat osaajapulassa vahvoilla. Kuka haluaisi mennä töihin yritykseen, jos sen maine on sellainen, että henkilöstöllä ei ole mahdollisuus oppia ja edetä urallaan?

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtaja Kirsi Heinivirta.
Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia kaventaa tällä hetkellä se, että nykyiset palvelujärjestelmät suuntautuvat pääosin tutkintoon tähtäävään opiskeluun tai työnhakijoille tarkoitettuun koulutukseen, Kirsi Heinivirta toteaa.

Yhteistyötä yli hallintorajojen

Viime keväänä maan hallitus toi eduskuntaan selonteon koulutuspolitiikan suuntaviivoista aina 2040-luvulle asti. Yksi keskeisistä periaatteista on läpi elämän jatkuva oppiminen.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtaja Kirsi Heinivirta sanoo, että tähän liittyy myös uuden palvelukeskuksen perustaminen.

– Erillisyksikön tavoitteena on luoda jatkuvaan oppimiseen uusia mahdollisuuksia uudenlaisia toimintamalleja. Samalla on ratkaistava, miten rajallisia resursseja voidaan suunnata ja yhdistää nykyistä sujuvammin niin, että samaan aikaan huolehditaan sekä tutkintokoulutuksen että jatkuvan oppimisen tarpeista.

– Julkisia resursseja osaamisen kehittämiseen ei ole välttämättä jatkossa nykyistä enemmän. Siksi tarvitaan myös toimintatapojen uudistusta.

Heinivirran mielestä nykyisiä rahavirtoja voidaan ohjata entistä paremmin ja kehittää toimintamalleja, jotka helpottavat osaamisen kehittämistä ja kytkeytymistä työhön. Jatkuvaan oppimiseen tarvitaan esimerkiksi lisää eri koulutusasteiden välistä yhteistyötä.

Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia kaventaa tällä hetkellä se, että nykyiset palvelujärjestelmät suuntautuvat pääosin tutkintoon tähtäävään opiskeluun tai työnhakijoille tarkoitettuun koulutukseen, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtaja Kirsti Heinivirta toteaa.

Opiskelun ja työelämän rajaa madallettava

Kirsi Heinivirta korostaa, että muodollisen opiskelun ja työelämän välistä raja-aitaa on tärkeää madaltaa. Se esimerkiksi tarkoittaa, että opintojen pariin voi palata joustavasti työuran aikana. Myös mahdollisuuksia työssä oppimiseen on parannettava.

Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia kaventaa tällä hetkellä se, että nykyiset palvelujärjestelmät suuntautuvat pääosin tutkintoon tähtäävään opiskeluun tai työnhakijoille tarkoitettuun koulutukseen.

Sen sijaan työssä käyville aikuisille koulutuspalveluita on vähemmän tarjolla.

– Meillä on koulutustarjonnassa puutteita. Erityistä tarvetta on lisätä lyhyempiä, työelämälle relevantteja koulutuksia. Tarvitaan myös vaihtoehtoja ammatillisen osaamisen nostamiseen. Tällaista koulutusta tulisi jatkossa pystyä järjestämään entistä joustavammin, Heinivirta sanoo.

Suomen malli herättää kiinnostusta

Kirsi Heinivirran mielestä Suomen vahvuuksiin jatkuvassa oppimisessa kuuluu kattava aikuiskoulutusjärjestelmä. Myös OECD:n mukaan Suomen panostus aikuiskoulutukseen on jo hyvää tasoa, mutta eri ryhmien osallistumisessa siihen on suuria eroja.

– Suomalaiseen kulttuuriin on rakennettu sisään vahva usko koulutuksen tärkeydestä. Näiden päälle on helppo rakentaa jatkuvaa oppimista.
Heinivirta sanoo, että Jotpan perustaminen on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Vastaavaa jatkuvaa oppimista edistävää toimintamallia ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä ei hänen mukaansa löydy muualta EU:sta.

– Näin kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden välillä ihaillaan ja jopa kummeksutaan. Monissa maissa haluttaisiin kuitenkin samalla tavalla irti siiloista.

Helsingin seudun kauppakamarin osaamisen ja työelämäasioiden johtava asiantuntija Riikka Vataja korostaa, että jatkuvassa oppimisessa onnistunut lopputulos edellyttää kiinteää vuoropuhelua yritysten, hallinnon ja koulutustoimijoiden välillä.

Riikka Vataja on Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija, osaaminen ja kasvupalvelut.
Jatkuvassa oppimisessa onnistunut lopputulos edellyttää kiinteää vuoropuhelua yritysten, hallinnon ja koulutustoimijoiden välillä, korostaa Riikka Vataja.

Osaamisen merkitys korostuu Uudellamaalla

Yrityksissä on myös tarvetta koulutukseen ja muihin osaamisen kehittämisen tapoihin, jotka vastaisivat nopeasti nykyisiin osaamiskapeikkoihin. Helsingin seudun kauppakamarin johtavan asiantuntijan Riikka Vatajan mukaan erityisen selvänä tarve näkyy Uudellamaalla.

– Pula osaavasta työvoimasta on meillä akuutti ja krooninen, eikä  väestörakenteen muutos tilannetta ainakaan helpota. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että työssä olevien tai sieltä hetkellisesti poissa olevien osaaminen olisi ajan tasalla, Vataja sanoo.

Heinivirran mielestä oleellista jatkuvan oppimisen tehostamisessa on myös viestintä, millaisia mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen löytyy esimerkiksi omalla paikkakunnalla. Tätä tietoa tarvitsevat niin työntekijät kuin työnantajatkin.

Myös Helsingin seudun kauppakamarin kyselyt kertovat, että yrityksillä on varsin vähän tietoa henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvistä palveluista, joita esimerkiksi TE-hallinto, ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut tarjoavat.

– Tietoisuutta tarvitaan lisää, jotta jo olemassa olevat palvelut saadaan täyteen käyttöön. Se auttaa löytämään nopeampia ratkaisuja osaajapulaan, Riikka Vataja huomauttaa.

Rahoituksesta eriäviä näkemyksiä

Työelämän nopea muutos tekee jatkuvasta oppimisesta olennaisen tärkeää. Muun muassa talousjärjestö OECD on arvioinut, että suomalaisista työtehtävistä noin viidennes olisi muuttumassa merkittävästi seuraavien 10–20 vuoden aikana.

– Elinikäinen oppiminen on kaikkien osapuolten mielestä tärkeää. Yhtä mieltä ollaan siitä, että jatkuva oppiminen auttaa nostamaan työllisyysastetta ja vastaamaan työn ja talouden murrokseen, Kirsi Heinivirta sanoo.

Käytännön ratkaisuissa on kuitenkin näkemyseroja. Samoin rahoituksen järjestäminen on yksi suurista kysymyksistä.

Muutama vuosi sitten opetus- ja kulttuuriministeriön laajapohjainen työryhmä ei pystynyt esittämään yhtä rahoitusmallia, vaan se kuvasi useita vaihtoehtoisia malleja, joissa vastuuta jaetaan yksityisen ja julkisen sektorin eri toimijoiden kesken.

– Nämä keskustelut ovat vaikeita. Palvelukeskuksen perustaminen ja sille osoitettu erillisrahoitus oli yksi tie eteenpäin. Tätä kautta pystyttiin jatkuvaan oppimiseen osoittamaan joustavaa, kohdennettavissa olevaa rahoitusta, joilla työelämän rakennemuutosta voidaan tukea ja osaajapulaa helpottaa, Heinivirta toteaa.

Koulutuspäätöksiin tarvitaan tietoa

Pohjaa koulutuspäätöksiin tarjoaa Suomessa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen organisoima Osaamisen ennakointifoorumi, joka kerää tietoa pidemmän aikavälin suunnittelua varten.

– Tämän lisäksi tarvitaan tietoa lyhyemmän aikavälin osaamistarpeista, Heinivirta sanoo.

Tätä tietoa tuottavat muun muassa ELY-keskukset ja TE-hallinto. Heinivirran mielestä myös esimerkiksi Uudenmaan yritysten ja koulutuksen järjestäjien yhteinen Ennakointikamari on hyödyllinen yhteistyömuoto tulevien osaamis- ja työvoimatarpeiden arvioinnissa.

– Yhteiset tilannearviot työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta ovat välttämättömiä.

Heinivirran mukaan Jotpassa pohdinnassa oleviin asioihin kuuluu myös hyvän keskusteluyhteyden löytäminen yritysmaailmaan. Tässä valtakunnallinen kauppakamarien verkosto on hänen mielestään luonteva kumppani.

– Kauppakamarit ovat tärkeitä kanavia saada tietoa yritysten tarpeista. Valtakunnallisen kokonaisnäkemyksen lisäksi tarvitaan myös tietoa alueellisesta tilanteesta, sillä se voi vaihdella huomattavastikin eri puolilla Suomea.

Myös Riikka Vataja korostaa, että jatkuvassa oppimisessa onnistunut lopputulos edellyttää kiinteää vuoropuhelua yritysten, hallinnon ja koulutustoimijoiden välillä. Näin osaamistarpeet välittyvät oikea-aikaisesti ja niihin pystytään reagoimaan nopeasti ja joustavasti.

– Toivon tiivistä yhteyttä palvelukeskukseen, jotta yritysten tarpeet tulevat huomioiduiksi ja niihin etsitään yhdessä ratkaisuja.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Lue juttu ›
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Teemajutut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...