Osaaminen kunniaan

Pula osaavasta työvoimasta hidastaa tulevien vuosien talouskasvua. Väestön ikääntyminen aiheuttaa tulevina vuosina suuren poistuman työmarkkinoilta. Koulutustason nousu on pysähtynyt: nuorisoikäluokissa entistä harvempi suorittaa korkea-asteen tutkinnon. Yrityksille tilanne voi muuttua varsin haasteelliseksi jo muutaman vuoden kuluessa.

Kauppakamarit ovat nostaneet osaavan työvoiman saannin turvaamisen keskeiselle sijalle juuri julkaistuissa vaaliteeseissään. Vaaliteesien avulla kauppakamarit esittävät Suomelle ratkaisuja, joiden avulla yritystoiminnan edellytykset ja hyvinvoinnin kasvu voidaan turvata pitkälle tulevaisuuteen. Tällä tavoin yritysten näkökulma saadaan esiin kevään vaalikeskusteluissa.

Ensiksikin kauppakamarit haluavat lisätä koulutusjärjestelmän joustavuutta niin, että jokainen voi päivittää ja kehittää osaamistaan läpi koko työuransa. Tämä edellyttää koulutusjärjestelmän sisäisten raja-aitojen purkamista. Erilaisia tutkintoja, niiden osia, työssäoppimista ja työntekoa on pystyttävä yhdistelemään joustavasti. Koulutusasteelta toiselle on voitava siirtyä nykyistä joustavammin ja nopeammin, ilman tyhjäkäyntiä ja välivuosia.

Toiseksi kauppakamarit tukevat ammatillisen koulutuksen uudistamista työelämälähtöisesti. Ammatillisen koulutuksen kehittämisen rinnalla on annettava entistä enemmän ja joustavammin tilaa oppisopimuskoulutukselle. Tämä edellyttää opintojen etenemiseen sidotun palkkaporrastuksen käyttöön ottoa erityisesti nuorten ja ensimmäistä tutkintoaan suorittavien oppisopimuskoulutuksessa.

Kolmanneksi kauppakamarit haluavat pysäyttää osaamisen rapautumisen. Oppivelvollisuuden mekaanisen pidentämisen sijaan haluamme vahvistaa esiopetusta ja peruskoulun mahdollisuuksia tarjota välttämättömät perustaidot jokaiselle oppilaalle. Tässä on vielä suuria puutteita, esimerkiksi 11 prosentilla peruskoulun päättävistä nuorista lukutaito ei vastaa jatko-opintojenedellytyksiä.

Neljänneksi haluamme kehittää koulutusta työelämälähtöisesti niin, että oppilaitokset ja yritykset toimivat tiiviissä yhteistyössä. Opiskelijoiden työelämäyhteyksiä on vahvistettava kaikilla koulutusasteilla.

Viidenneksi haluamme helpottaa työperusteista maahanmuuttoa Suomeen. Lupaprosesseja on muutettava niin, että työhön perustuvien oleskelulupien käsittely voidaan tehdä keskimäärin viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnasta on luovuttava.

Yritykset tietävät viranomaisia paremmin ne osaamistarpeet, joita työmarkkinoilla todellisuudessa on.

Osaamisen kehittäminen on erityisen tärkeää Helsingin seudun kannalta, koska täällä yrityksillä on hyvät edellytykset kehittää toimintaansa ja tarjota uusia työpaikkoja. Myös ulkomaisen työvoiman vastaanottamisen valmiudet ja palvelut ovat täällä korkealla tasolla. Osaamisen kehittäminen on ratkaisevassa asemassa niin yritystoiminnan edellytysten turvaamisen, työllisyysasteen nousun kuin syrjäytymisen ehkäisynkin kannalta.

Lue myös:

Ulkomaiset opiskelijat suuri voimavara

Kasvanut kiinnostus suomalaiseen korkeakoulutukseen on erittäin positiivinen ilmiö. Muualta tulevat opiskelijat ovat suuri työvoimapotentiaali suomalaisille työnantajille. Tätä potentiaalia meidän on...
Edellinen artikkeli Mikä on sopimuksen indemnity-ehto? Seuraava artikkeli Yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen muutokset vuodelle 2019