Yritysten työvoiman saatavuushaasteet pahenevat, Yritysten rekrytointitarpeet Uudellamaalla, ict-ala Vaikuttaminen

Yritysten työvoiman saatavuushaasteet pahenevat

Yrityksillä on lisääntyviä vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa, mikä rajoittaa jonkin verran liiketoiminnan kasvua, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin selvityksestä. Samaan aikaan yritysten lähitulevaisuuden rekrytointitarpeet vahvistuvat.
Markku Lahtinen
FacebookTwitterLinkedIn

Selvityksen mukaan rekrytointihaasteita on tasaisesti kaikissa yrityskokoluokissa. Haasteellisinta sopivan työvoiman löytäminen on yrityksille, jotka työllistävät 50–250 työntekijää. Tulevan puolen vuoden rekrytointitarpeita arvioitaessa yritykset aikovat maltillisesti lisätä työvoimaalukuunottamatta aivan pienimpiä työnantajia. Vain kuudesosalla vastaajista ei ole ollut rekrytointivaikeuksia.

– Osaavan työvoiman vaikeutunut saatavuus näkyy yhä useammalla toimialalla, useissa ammattiryhmissä ja kaikissa yrityskokoluokissa. Tarjonnan niukkeneminen saattaa myös heijastua siihen, miten myönteisinä yritykset näkevät kasvu- ja rekrytointimahdollisuutensa, arvioi projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Avoimista vastauksista kävi ilmi, että vaikeasti täytettävien tehtävien kirjo on laaja. Ammattiosaamisen perusteella eniten tarvetta on ICT-alan erityisosaajille, rakennusalan työnjohdolle, arkkitehdeille ja ammattiosaajille (talonrakentaja, hitsaaja jne.), kokeneille taloushallinto-ammattilaisille, metallityöntekijöille, tavara-ajoneuvojen kuljettajille sekä palvelu-alalla muun muassa kokeille, keittiöpäälliköille, tarjoilijoille ja kiinteistöpalvelualan tekijöille.

– Kokeneet myynnin ratkaisu- ja palveluosaajat, joilla on teknistä, kaupallista tai kansainvälistä erityisosaamista, ovat haluttua työvoimaa. Myös ICT-alan tehtäviin tarvitaan yhä enemmän alalla jo näyttöjä antaneita ammattilaisia, Lahtinen sanoo.

Suurimpina esteinä työvoiman saatavuudelle yritykset arvioivat olevan hakijoiden vähäisen työkokemuksen tai soveltumattoman koulutuksen, kiristyneen kilpailun työntekijöistä ja sen, että avoimiin tehtäviin ei ole hakijoita. Kuudesosa vastaajista piti hakijoiden kielitaitoa ja kulttuuriosaamista rekrytoinnin esteenä.

Selvitykseen vastasi 231 kauppakamarinpääasiassa Uudellamaalla toimivien jäsen- ja asiakasyritysten HR:n ja yleisjohdon edustajaa. Data kerättiin helmikuun alussa.

Yritysten työvoiman saatavuus- ja rekrytointitarpeista Uudellamaalla -selvitys

Yritysten rekrytointitarpeet Uudellamaalla