Helsingin seudun kauppakamari, Matti Niemi, puhjeenjohtaja Pääkirjoitus

Toimintaympäristön muutos asettaa kovat haasteet elinkeinoelämälle

Suomen talous on ennätyksellisen pitkän taantuman jälkeen kääntynyt orastavaan kasvuun. Vaikka kasvu on vielä kovin vaatimatonta, muodostaa se yritystoiminnalle aivan toisenlaiset olosuhteet kuin mitä taantuma on meille tarjonnut.
Matti Niemi, kauppakamarin puheenjohtaja, kauppaneuvos
Meeri Utti
FacebookTwitterLinkedIn

Hitaastikin kasvava ostovoima ja elpyvät investoinnit luovat pohjaa kysynnän vahvistumiselle ja yritystoiminnan kehittämiselle.

Helsingin seutu on ottanut paikkansa koko maan talouden veturina. Tuotannon kasvu on seudulla kolmen prosentin luokkaa, selvästi koko maata vahvempaa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotanto oli Helsingin seudulla reilut kaksi prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Koko maassa tuotanto oli vajaat kaksi prosenttia vertailuvuotta alemmalla tasolla.

Helsingin seudun vahvuuksia ovat kasvava väestöpohja, korkea työvoiman koulutustaso ja monipuolinen elinkeinorakenne.

Niiden ansiosta olemme päässeet kasvuun kiinni muuta maata nopeammin. Ne ovat mahdollistaneet työpaikkojen määrän kasvun. Erityisesti liike-elämän palveluiden ja rakentamisen aloilla työpaikat ovat lisääntyneet.

Finanssikriisin jälkeen olemme Helsingin seudulla kokeneet kuitenkin hyvin voimakkaan rakennemuutoksen. Eri toimialojen kehitys on ollut hyvin epäyhtenäistä. Teollisuuden, kaupan ja kuljetusalan volyymit ovat selvästi supistuneet. Tämä on näkynyt myös näiden toimialojen työllisyyskehityksessä. Ilahduttavaa on, että perinteisilläkin aloilla kehitys näyttäisi viime vuonna vihdoin tasaantuneen, kaupan ja teollisuuden aloillakin henkilöstön määrä on kääntynyt taas kasvuun.

Koko 2000-luvun ajan palvelualat ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Helsingin seudulla tämä on näkynyt erityisesti liike-elämän palveluiden vahvana kehittymisenä, mutta myös kotitalouksien palvelut sekä majoitus- ja ravitsemisala ovat viime aikoina kasvattaneet volyymiaan. Samaan aikaan, kun käyttötavaroiden kauppa on supistunut, on palveluiden kysyntä kasvanut.

Kasvava väestöpohja ja toteutetut infrastruktuuri-investoinnit ovat pitäneet myös rakentamisen vilkkaana. Näiltä osin kehitys on ollut kaikista aiemmista taantumista poikkeavaa: rakentaminen on perinteisesti ollut voimakkaasti yleisten suhdanteiden mukaan elävä ala, jonka tuotanto on vahvistanut sekä suhdannenousuja että laskuja.

Tällä kertaa olemme ilmeisesti onnistuneet ajoittamaan suuria rakennusinvestointeja suhdanteiden kannalta oikein niin, että sekä suuria infrastruktuurihankkeita että asuntotuotantoa on saatu käynnistetyksi heikon suhdannekehityksen aikana. Tämä koituu koko seudun kehityksen hyväksi talouden pyörien alkaessa taas pikkuhiljaa pyöriä, sillä riittävä asuntotuotanto ja toimivat liikenneyhteydet ovat koko elinkeinoelämän perusedellytyksiä.

Talouden makroluvut näyttävät Helsingin seudulla paremmilta kuin pitkään aikaan. Yrityksissä tiedämme kuitenkin, että positiivisetkaan makroluvut eivät takaa kaikkien toimialojen eivätkä kaikkien yritysten kehitystä. Kilpailukyvystämme meidän on pidettävä huolta kaikissa yrityksissä aivan itse. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa tähän nyt aivan erityisen kovat haasteet.

Pääkirjoitus on ote Matti Niemen puheesta Elinkeinoelämän foorumissa, jonka järjestivät yhteistyössä Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Helsingin seudun kauppakamari.

Matti Niemi, kauppaneuvos
Puheenjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari
Toimitusjohtaja, HOK-Elanto