tuotannollisilla ja taloudellisilla irtisanomisperusteilla, perhevapaalla, opintovapaalla tai vuorotteluvapaalla, rekrytoinnissa, täytyykö työtä tarjota ensin jo työsuhteessa olevalle Neuvontapalvelut, På svenska

Lagändringar ifråga om arbetsavtal med varierande arbetstid

Regeringen har avgett en proposition med syftet att förbättra ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid. Lagändringarna avses träda i kraft 1.6.2018.
Kati Mattinen, jurist
FacebookTwitterLinkedIn

Villkor om varierande arbetstid

Med varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstimmar varierar inom vissa gränser utifrån hur mycket arbetsgivaren erbjuder arbete. Dessutom avses med varierande arbetstid ett sådant arbetstidsarrangemang utifrån vilket arbetstagaren förbinder sig att arbeta för arbetsgivaren endast vid särskild kallelse.

Det får inte avtalas om varierande arbetstid på initiativ av arbetsgivaren, om arbetsgivarens behov av arbetskraft som tillgodoses med avtalet är fast. Minimiarbetstiden får inte på initiativ av arbetsgivaren avtalas vara kortare än vad arbetsgivarens behov av arbetskraft förutsätter. Om den utförda arbetstiden för de föregående sex månaderna visar att den avtalade minimiarbetstiden inte motsvarar arbetsgivarens verkliga behov av arbetskraft, skall arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren förhandla om en ändring av arbetstidsvillkoret så att det motsvarar det verkliga behovet. Ifall man inte kommer överens om en ny minimiarbetstid, måste arbetsgivaren skriftligen lägga fram sakliga grunder för på vilket sätt det gällande arbetstidsvillkoret fortfarande kan anses motsvara arbetsgivarens behov av arbetskraft.

Arbetsgivaren har i allmänhet en skyldighet att ge arbetstagaren skriftlig information om de centrala villkoren i arbetsförhållandet. I fråga om avtal med varierande arbetstid som ingåtts på initiativ av arbetsgivaren skall det av den skriftliga informationen om de centrala villkoren i arbetet, utöver intervallet för arbetstiden, också framgå i vilka situationer och i vilken omfattning det uppstår behov av arbetskraft för arbetsgivaren.

Lön för sjukdomstid

Rätten till lön för sjukdomstid för arbetstagare med varierande arbetstid avses tryggas genom en uttrycklig bestämmelse. Rätt till lön för sjukdomstid uppstår om ett arbetsskift som infaller under tiden för arbetsoförmågan har antecknats i arbetsskiftsförteckningen, om det på annat sätt har överenskommits om arbetsskiftet eller om det med tanke på förhållandena annars kan anses vara klart att arbetstagaren skulle ha arbetat om han eller hon haft arbetsförmåga.

Lönen för sjukdomstid bestäms på motsvarande sätt även när det har avtalats om fast arbetstid och mängden mertidsarbete under de sex månader som föregår sjukdomstidens början i genomsnitt har överstigit den avtalade mängden minst fyrdubbelt. I praktiken innebär det bestämmelsen gäller sådana avtal där den överenskomna fasta arbetstiden är åtta timmar i veckan eller mindre.

Lön för uppsägningstid

Om det arbete som arbetsgivaren under uppsägningstiden erbjuder en arbetstagare med varierande arbetstid understiger den genomsnittliga arbetsmängden under de 12 veckor som föregår det sista arbetsskiftet, skall arbetsgivaren ersätta det inkomstbortfall som beror på underskridningen. Ersättningsskyldighet föreligger dock inte, om anställningsförhållandet före uppsägningen varat mindre än en månad.

Lönen för uppsägningstiden bestäms på motsvarande sätt även när det har avtalats om fast arbetstid och mängden mertidsarbete under de sex månader som föregår uppsägningen i genomsnitt har överstigit den avtalade mängden minst fyrdubbelt.

Arbetstagarens samtycke till mertidsarbete

En arbetstagare med varierande arbetstid kan i fortsättningen inte längre ge obegränsat samtycke till mertidsarbete. Utöver den arbetstid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen får mertidsarbete utföras endast om arbetstagaren ger sitt samtycke för varje gång eller för en kortare tidsperiod åt gången.

Arbetsskiftsförteckning

Om arbetsgivaren för en arbetstagare med varierande arbetstid vill anteckna arbetsskift som överstiger den i arbetsavtalet överenskomna minimiarbetstiden, skall arbetstagaren ges tillfälle att före en viss tidpunkt meddela i vilken omfattning och under vilka förutsättningar han eller hon kan ta emot arbete. Denna tidpunkt får inte infalla tidigare än en vecka innan arbetsskiftsförteckningen görs upp.