lomanmääräytymisvuoden, siirretyn vuosiloman ajankohta, vuosilomapalkkaa, työkyvyttömyyden Neuvontapalvelut, Yritykset

Voiko osa-aikatyöstä sopia vapaasti?

Työlainsäädäntö ei edellytä työntekijän työajalta tiettyä vähimmäismäärää. Osa-aikatyöstä voidaankin sopia melko vapaasti, ellei työehtosopimuksessa ole määräystä työvuoron suositellusta vähimmäiskestosta.
Reetta Riihimäki
FacebookTwitterLinkedIn

Käytännössä osa-aikatyön teettämistä rajoittaa työnantajan velvollisuus lisätyön tarjoamiseen. Jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä sellaisiin tehtäviin, jotka sopivat sen palveluksessa osa-aikatyössä oleville, on tehtäviä tarjottava osa-aikatyöntekijöille ennen uuden työntekijän palkkaamista. Työnantajan tulee järjestää lisätyön edellyttämä kohtuullinen koulutus. Työn tarjoamisjärjestyksessä lomautetut työntekijät menevät osa-aikaisten edelle.

Osa-aikatyöstä voidaan sopia työsuhteen aikanakin.

Osa-aikatyöstä voidaan sopia työsuhteen aikanakin. Jos työntekijä on siirtymässä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ja haluaa lyhentää työaikaansa, työaikalain nojalla työt on ensisijaisesti järjestettävä niin, että osa-aikatyö on mahdollista. Lain sanamuotoa muutettiin eläkeuudistuksen yhteydessä ja velvoite osa-aikatyön järjestämiseen tiukentui tämän vuoden alussa.
Työsopimuslaissa säädetään työntekijän oikeudesta osittaiseen hoitovapaaseen lapsen hoitamiseksi. Vapaan myöntämisedellytysten täyttyessä sen antamisesta voi kieltäytyä vain, jos vapaasta aiheutuisi työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työjärjestelyillä.

Osa-aikatyöstä on kyse myös nollatuntisopimuksissa ja muissa työsopimuksissa, joissa työaika vaihtelee. Vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyen on vireillä lakiuudistus. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työryhmä on antanut mietinnön ja lakiehdotuksensa, jossa työntekijän asemaa pyritään parantamaan muun muassa sairaus- ja irtisanomisajan palkkaa sekä vaihtelevaa työaikaehtoa koskevilla työsopimuslain määräyk­sillä. Hallituksen esitys lakimuutoksista pitäisi tulla tässä kuussa.

Seuraa näitä

Yritysten Pörssikauppaan vaaditaan LEI-tunnus

Yritys tai yhteisö, joka käy kauppaa pörssiosakkeilla, ETF-rahastojen osuuksilla ja muilla pörssinoteeratuilla rahoitusvälineillä, on oltava LEI-tunnus 3.1.2018 alkaen. Patentti- ja rekisteri­hallitus (PRH) antaa hakemuksesta ­LEI-tunnuksia yhteisöille, joilla on ­Y-tunnus sivuliikkeitä lukuun ottamatta.

Erillistä liikesalaisuuslakia ehdotetaan

Liikesalaisuusdirektiivin ­kansallista täytäntöönpanoa valmistellut työryhmä ehdottaa, että Suomeen säädetään erillinen liikesalaisuuslaki. Se sisältäisi direktiivin edellyttämät säännökset, ja siihen siirrettäisiin lain­säädännön nykyiset liikesalaisuuksien suojaa koskevat säännökset sopimattomasta menettelystä elinkeinotoi­minnassa annetusta laista.

Tietosuoja-asetukseen tulkintaohjeita

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-tietosuojatyöryhmä on julkaissut päivitetyn ohjeen asetuksen vaikutusten­ arvioinnista. Lisäksi työryhmä julkaisi automatisoituja yksittäis­pää­töksiä ja profilointia sekä henkilötietojen tietoturvaloukkausten ilmoittamista koskevat ohjeet.

 


Lue myös:

Mitä työnantajan tulisi tietää osa-aikatyöstä?

Mitä työnantajan tulisi tietää osa-aikatyöstä?