liikesalaisuus, liikesalaisuuslaki, sääntely, oikeudettomasti, seuraamuksista, työsopimuslaissa Neuvontapalvelut, På svenska

Om anställningsförhållanden i samband med företagsköp

Vi gjorde ett affärsförvärv, vad bör man göra med arbetstagarna?
Mika Lahtinen, arbetsrättsjurist
FacebookTwitterLinkedIn

Förvärv av affärsverksamhet

Det är vanligt i affärslivet att man förvärvar ny affärsverksamhet till ett företag. Efter förvärvet av affärsverksamheten och vid planeringen av förvärvet kan det uppstå frågor kring arbetstagarna. Till företagsarrangemang och företagsköp ansluter sig i allmänhet personalfrågor och lagstiftning som bör beaktas redan i planeringsfasen så att arrangemanget eller köpet utfaller lyckligt såsom man önskat sig. Sådana frågor är till exempel affärsöverlåtelse, samarbete, ändring av anställningsvillkor, uppsägning samt permittering och tillämpligt kollektivavtal.

För att tvingande lagbestämmelser skall kunna beaktas bör man förstå vad för slags företagsarrangemang eller köp det är fråga om.

Vad för slags arrangemang är det fråga om?

Ett arrangemang – liksom ett förvärv av affärsverksamhet – kan genomföras på olika sätt. För det första kan man köpa aktier eller andelar, varvid målföretagets ägare byts ut, medan inga verksamhetsrelaterade ändringar sker i bolaget. För personalens del sker härvid inga ändringar, eftersom företagets verksamhet fortsätter liksom förut. Den nya ägaren kan senare genomföra arrangemang i företaget och till exempel sammanslå verksamheten, varvid man i det skedet bör granska personalkonsekvenserna av åtgärderna.

Ett annat sätt att förvärva affärsverksamhet är att köpa en affärsverksamhet. Härvid förvärvar köparen affärsverksamheten och de tillgångar och skulder som hänför sig till denna. Såväl köparen som säljaren fortsätter dock med sin egen verksamhet och köparen börjar driva den uppköpta affärsverksamheten. Personalen som hör till affärsverksamheten övergår till att vara anställda hos köparen, med andra ord får personalen en ny arbetsgivare. Ett köp av affärsverksamhet är arbetsrättsligt ofta överlåtelse av rörelse.

Vad är överlåtelse av rörelse?

Med överlåtelse av rörelse avses enligt arbetsavtalslagen överlåtelse av ett företag, en rörelse, en sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del därav till en annan arbetsgivare, om den rörelse som överlåts och som bedrivits som huvud- eller sidoverksamhet eller den överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad (1 kap. 10 § arbetsavtalslagen). Det är fråga om överlåtelse av rörelse, ifall följande kriterier uppfylls:

1. rättsligt samband;
2. oavbrutenhet;
3. den överlåtna affärsverksamheten = funktionell helhet.

Huruvida det är fråga om överlåtelse av rörelse grundar sig på en helhetsbedömning. Det finns goda skäl för att göra bedömningen redan i det skedet då köpet planeras.

Ifall det är fråga om överlåtelse av rörelse, övergår de rättigheter och skyldigheter samt till dem anslutna anställningsförmåner, som arbetsgivaren har med anledning av de anställningsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen på rörelsens nya ägare eller innehavare. Med tanke på hur villkoren bestäms i anställningsförhållandet är det viktigt att veta vad som har överenskommits: vilken affärsverksamhet och vilka arbetstagare som överförs.

Fusion och delning

Fusion och delning utgör inte överlåtelse av rörelse, liksom inte heller köp av aktier eller andelar utgör rörelseöverlåtelse. Fusion och delning utgör generalsuccession, vilket innebär att anställningsförhållandena övergår automatiskt som en del av överföringen av tillgångar och skulder.

Samarbetsförfande

Vid överlåtelse av rörelse föreligger informationsplikt i enlighet med samarbetslagen. Enligt samarbetslagen skall överlåtaren och förvärvaren av en rörelse för företrädarna för de personalgrupper som berörs av överlåtelsen utreda

1. tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen,
2. orsakerna till överlåtelsen,
3. de juridiska, ekonomiska och sociala följderna av överlåtelsen för arbetstagarna, samt
4. de planerade åtgärder som berör arbetstagarna.

Överlåtaren skall lämna företrädarna för personalgrupperna de ovannämnda uppgifter som han förfogar över i god tid innan överlåtelsen genomförs. I praktiken är denna tidpunkt till exempel underteckningstillfället för en bindande köpehandling gällande överlåtelsen av affärsverksamheten. Förvärvaren skall lämna företrädarna för personalgrupperna de ovannämnda uppgifterna senast en vecka efter att överlåtelsen har skett. Om överlåtelsen av en rörelse har sådana konsekvenser för personalen som avses i samarbetslagen, skall konsekvenserna behandlas i förhandlingar på det sätt som bestäms någon annanstans i samarbetslagen.

Dessutom har förvärvaren en skyldighet till dialog; efter att förvärvaren har utrett de ovannämnda sakerna för företrädarna för personalgrupperna, skall förvärvaren ge företrädarna möjlighet att ställa preciserande frågor samt ge svar på frågorna.

Även om fusion och delning inte utgör överlåtelse av rörelse, gäller ovannämnda informationsplikt och skyldighet till dialog också fusion och delning av företag.

Uppsägning och ändring av anställningsvillkoren

Varken överlåtelse av rörelse, fusion eller delning utgör grund för uppsägning eller permittering, utan arbetsgivaren bör ha en uppsägningsgrund i enlighet med arbetsavtalslagen, ifall man vill säga upp arbetstagare till exempel i samband med (eller före) organiseringen av verksamheten.

När arbetsgivaren överlåter sin rörelse på det sätt som avses i 1 kap. 10 § arbetsavtalslagen, får arbetstagaren utan iakttagande av den uppsägningstid som annars skall tillämpas i anställningsförhållandet eller oberoende av anställningsförhållandets längd säga upp arbetsavtalet att upphöra på dagen för överlåtelsen, om arbetsgivaren eller den nya innehavaren av rörelsen har underrättat arbetstagaren om överlåtelsen senast en månad före dagen för överlåtelsen. Om arbetstagaren har underrättats om överlåtelsen senare, får han eller hon säga upp sitt arbetsavtal så att det upphör på dagen för överlåtelsen eller senare, dock senast inom en månad från underrättelsen.

Företagsköp och överlåtelse av rörelse utgör inte grund för att ändra anställningsvillkor (till exempel arbetstid, avlöningsgrunder), utan parternas rättigheter och skyldigheter består. Arbetstagarna har inte någon skyldighet att förnya arbetsavtalen. Det kan dock föreligga ett behov av att förenhetliga anställningsvillkoren och härvid bör man till exempel på förhandlingsväg sträva efter att göra anställningsvillkoren enhetligare.

Tillämpligt kollektivavtal

Förvärvaren av rörelsen bör följa det kollektivavtal som varit bindande för överlåtaren så länge kollektivavtalet är gällande. Efter detta iakttas det kollektivavtal som är bindande för förvärvaren, vilket också kan vara detsamma som överlåtaren iakttog.