verkkokauppojen myyntiä, verkkokaupan ja kaukomyynnin, Verhallinto verokarhu Neuvontapalvelut, Yritykset

Verokarhu heräsi verkkokaupan ja kaukomyynnin kasvuun

Vuosittain kasvava kaukomyynti ja verkkokauppa ovat eri maiden verohallintojen mielenkiinnon kohteena. Suomessa Verohallinto valvoo ulkomaisten verkkokauppojen myyntiä suomalaiskuluttajien ostosten perusteella.
Mika Olli
FacebookTwitterLinkedIn

Kaukomyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä tai joku myyjän puolesta huolehtii tavaroiden kuljettamisesta määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville ei-verovelvollisille henkilöille (muun muassa postimyynti). Tällaista myyntiä koskee kaukomyyntisäännös: myynti verotetaan kuljetuksen määränpäämaassa, jos myynnin määrä ylittää kyseisen maan asettaman alarajan.

Myynti on verotonta yhteisömyyntiä, kun ostajalla on toisen EU-maan arvonlisäverotunniste. Jos arvonlisäverotunnistetta ei ole, myynti on verollinen joko kuljetuksen lähtömaassa tai kaukomyyntinä kuljetuksen päättymisvaltiossa.

Tavaroiden myynnit kuluttajille EU:n sisämarkkina-alueella verotetaan yleensä myyntimaassa niin sanotun alkuperämaaperiaatteen mukaisesti. Poikkeus tähän pääsääntöön on kaukomyynti yhdestä EU-maasta toiseen.

Kaukomyyntisäännöstä ei sovelleta tavarakauppaan EU:n ulkopuolelle tai EU:n ulkopuolelta.

Kaukomyynnin alaraja vaihtelee maasta riippuen

Suomessa kaukomyynnin alaraja on 35 000 euroa ilman veron osuutta. Jos maakohtainen raja ylittyy, kaukomyyntiä harjoittavan elinkeinonharjoittajan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi määränpäämaassa. Jos maakohtainen raja ei ylity, myynti verotetaan siinä maassa, jossa tavara on kuljetuksen ostajalle alkaessa.

Arvonlisäverodirektiivin mukaan maakohtainen, kaukomyynnin rekisteröitymiseen velvoittava alaraja voi olla joko 35.000 € tai 100.000 € vastaava määrä kansallisessa valuutassa. Maakohtaiset alarajat (lista löytyy www.vero.fi sivuilta) osoittavat sitä määrää, jonka suomalainen yritys voi kalenterivuodessa korkeintaan myydä asianomaiseen EU-maahan ei-verovelvollisille ilman rekisteröitymisvelvoitetta kyseisessä maassa.

Maakohtaisten rajojen ylittymistä on syytä seurata tilikauden kuluessa. Velvollisuus rekisteröityä kaukomyynnistä arvonlisäverovelvolliseksi kuljetuksen päättymisvaltiossa syntyy, kun alaraja ylittyy. Myyntiä, jonka kohdalla alaraja ylittyy, verotetaan kokonaan kuljetuksen päättymisvaltiossa.

Kun alaraja kohdemaassa ylittyy, verovelvollisuus jatkuu kyseisen kalenterivuoden ja vielä seuraavankin kalenterivuoden. Tällöin yritys, jolla alaraja ylittyy, tilittää myös seuraavan kalenterivuoden ajan kohdemaan veron myynnistään ei-verovelvollisille vaikka alaraja ei enää ylittyisikään.

Vapaaehtoinen rekisteröityminen hyödyttää yritystä

Kaukomyyntiä harjoittava yritys voi myös vapaaehtoisesti rekisteröityä kaukomyynnin kohdemaahan jo ennen kuin maakohtainen alaraja ylittyy. Vapaaehtoinen hakeutuminen voi olla perusteltua, jos kohdemaan arvonlisäverokanta kyseisille tuotteille on alhaisempi kuin Suomessa sovellettava verokanta. Rekisteröitymällä kohdemaahan yritys saa myytyä tuotteitaan samalla verokannalla kuin paikallisetkin yritykset. Joissakin maissa tiettyjä tuotteita voi myydä jopa kokonaan ilman arvonlisäveroa, jolloin rekisteröitymisen etu on merkittävä.

Kaukomyyntisäännöstä ei sovelleta uusien kuljetusvälineiden myyntiin, myyjän asentamien tai kokoamien tavaroiden myyntiin eikä sellaiseen tavaran myyntiin, johon on kuljetuksen alkamisvaltiossa sovellettu menettelyä, joka vastaa käytettyjen tavaroiden kaupan marginaaliverotusmenettelyä. Kaukomyyntisäännöstä ei myöskään sovelleta sähkön, EU:n alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettavan kaasun eikä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettavan lämpö- ja jäähdytysenergian myyntiin.

Myyjällä on velvollisuus antaa lasku ja tehdä ilmoitus

Myyjän on arvonlisäverolain mukaan annettava verollisesta tavaran tai palvelun myynnistä ostajalle lasku, jos ostaja on elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja. Tästä yleissäännöstä poiketen kaukomyynnistä on myyjän annettava lasku silloinkin, kun ostaja on yksityishenkilö ja laskuun sovelletaan yleisiä laskumerkintävaatimuksia.

Jos suomalaisen yrityksen myynti alittaa ostajan maan alarajan, myyjä ilmoittaa tämän myynnin kotimaan myyntinä arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”Vero kotimaan myynnistä verokannoittain (24 %, 14 % tai 10 %)”.

Jos myynti ylittää ostajan maan alarajan, myyjän on rekisteröidyttävä tässä maassa arvonlisäverovelvolliseksi. Tämä myynti ilmoitetaan kohdassa ”0-verokannan alainen liikevaihto”. Kaukomyyntiin liittyvistä ostoista on vähennysoikeus.

Yritysten rekisteröitymisessä petrattavaa

Kaukomyyjän on syytä selvittää jo etukäteen mahdollisen kohdemaan alarajat, rekisteröitymisen ja ilmoittamisen edellyttämät viranomaistoimet ja -vaatimukset. Lisäksi on syytä varmistaa käytössä olevan kirjanpitojärjestelmän riittävyys tiedon tuottamisessa kohdemaiden arvonlisäveroilmoituksiin.

Vuosittain kasvava kaukomyynti ja verkkokauppa ovat myös eri maiden verohallintojen mielenkiinnon kohteena. Suomessa Verohallinto valvoo ulkomaisten verkkokauppojen myyntiä suomalaiskuluttajien ostosten perusteella. Tietoja verottaja saa esimerkiksi maksunvälittäjiltä, kuten luottokorttiyhtiöiltä, joilta saatuja maksutapahtumia analysoidaan massoina. Verottajan sähköisen kaupan valvontaprojektissa on jo tullut esiin huomattava määrä kaukomyyjiä, joiden olisi tullut rekisteröityä Suomessa arvonlisäverovelvollisiksi myyntinsä perusteella.

Lue myös:

Maahantuonnin arvonlisäverotus

Maahantuonnin arvonlisäverotus