sähköinen tietokanta, palkkatulot ja muut ansiotulot, tulorekisterin, Tulorekisteri, tulorekisteriin, ilmoittamiseen, ilmoitetaan, tiedot ilmoitetaan, luontoisetu
Neuvontapalvelut

Usein kysyttyjä kysymyksiä luontoiseduista

Luontoisedut, kuten puhelinetu, autoetu ja ravintoetu, ovat usein osa työntekijän palkkaa.
Kati Mattinen
FacebookTwitterLinkedIn

Tähän artikkeliin on koottu muutamia luontoisetuja koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Miten luontoisetujen kanssa toimitaan työntekijän poissaolon aikana?

Koska luontoisetu on osa työntekijän palkkaa, se pidetään voimassa palkallisen poissaolon aikana. Vaihtoehtoisesti työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijälle maksetaan luontoisedun verotusarvon suuruinen rahakorvaus. Tämä on perusteltua esimerkiksi silloin, kun työntekijä jää suoraan hoitovapaalta uudelle palkalliselle äitiysvapaalle.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta pitää luontoisetuja työntekijän käytössä tämän palkattoman poissaolon, kuten palkattomaksi menneen sairauspoissaolon, opintovapaan, vuorotteluvapaan, lomautuksen tai palkattoman perhevapaan aikana. Työnantaja voi valita kolmesta vaihtoehdosta:


 1. luontoisetu otetaan pois eli, esimerkiksi luontoisetuauto avaimineen palautetaan työnantajan hallintaan,
 2. työntekijä saa käyttää esimerkiksi puhelinta tai autoa, mutta maksaa itse puhelinlaskunsa, auton leasingvuokran tai vähintään verotusarvon verran, jolloin veronalaista luontoisetua ei synny
 3. työntekijä saa pitää luontoisedun käytössään veronalaisena luontoisetuna. Jos työntekijällä on pelkkä luontoisetu, voidaan työntekijän eläkemaksu pidättää jälkikäteen vuoden ja työttömyysvakuutusmaksu kahden vuoden kuluessa seuraavien palkanmaksujen yhteydessä.

Asuntoedusta on oma säännöksensä, jonka mukaan työntekijällä on oikeus käyttää asuntoa, vaikka työnteko on hyväksyttävästä syystä keskeytynyt.

Työnantajalla on hyvä olla selkeä ohjeistus ja käytäntö siitä, miten luontoisetuja käsitellään erilaisissa poissaolotilanteissa. Käytännössä valittuun toimintatapaan voivat vaikuttaa muun muassa se, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen poissaolo ja mistä luontoisedusta on kysymys.

Otetaanko luontoisetu huomioon lomapalkassa ja -korvauksessa?

Jos luontoisetu on vuosiloman aikana käytössä, sitä ei oteta enää erikseen lomapalkassa huomioon. Jos etu ei ole käytössä, se tulee korvata lomapalkassa verotusarvon suuruisena.

Luontoiseduista lomakorvauksessa ei ole yksiselitteistä säännöstä tai ennakkoratkaisua, mutta työneuvoston lausunnon mukaan kaikki luontoisedut tulee ottaa lomakorvauksessa huomioon, ja tämä onkin käytännössä perusteltua.


Esimerkki: Työntekijän kuukausipalkka on 3000 euroa, autoetu 600 euroa, puhelinetu 20 euroa ja lounasseteleinä annettava ravintoetu. Yhden lounassetelin verotusarvo on 7,88 euroa. Hänelle maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvaus 12 lomapäivältä. Jos työntekijä pitäisi vuosiloman lomana, loman alle jäisi 10 työpäivää.

Lomakorvaus:
3620 /25 × 12 = 1737,60
7,88 × 10 = 78,80
Yhteensä 1816,40 euroa.


Opiskelija tai koululainen suorittaa yrityksessä opintoihin liittyvää ei-työsuhteista harjoittelua. Voiko harjoittelijalle tarjota työpäivinä ilmaisen aterian?

Jos työharjoittelija saa oppilaitoksessa ilmaisen ruuan, myös harjoittelupaikka voi tarjota aterian verovapaasti. Jos taas oppilaitoksessa ei ole ilmaista ruokailua, harjoittelupaikan tarjoamasta ateriasta syntyy työharjoittelijalle veronalaista ansiotuloa. Verohallinnon uuden ohjeen mukaan luontoisetupäätöksen mukaisia verotusarvoja ei voida soveltaa, vaan työharjoittelijan ateria arvostetaan käypään arvoon. Vaikka ennakonpidätystä ei voida toimittaa, käypään arvoon arvostettu ravintoetu tulee ilmoittaa tulorekisteriin ja työnantajan pitää maksaa sairausvakuutusmaksu.

Työntekijän kanssa on sovittu, että hänen palkastaan vähennetään osa autoetuna annettavan auton kustannuksista. Pieneneekö palkkana käsiteltävä autoedun arvo?

Olennaista on, vähennetäänkö sovittu summa työntekijän brutto- vai nettopalkasta. Jos työntekijän työnantajalle maksama korvaus vähennetään hänen nettopalkastaan, pienenee autoedun arvo vastaavasti. Jos työntekijän nettopalkasta vähennettävä korvaus on vähintään verotusarvon suuruinen, ei veronalaista etua synny. Jos taas korvaus vähennetään bruttopalkasta, ei kyseessä ole työntekijän työnantajalle maksama korvaus vaan muutos työntekijän bruttopalkkaan. Tällöin autoedun verotusarvokaan ei pienene. Asiasta kannattaa sopia selkeästi, jotta kummallekaan osapuolelle ei tule turhia väärinkäsityksiä ja molemmat ymmärtävät, millaisin ehdoin autoedusta on sovittu.


Esimerkki: Työntekijän palkka on 4000 euroa. Hänen kanssaan sovitaan, että hän saa autoedun, mutta bruttopalkasta vähennetään auton leasingvuokraa 900 euroa. Autoedun verotusarvo on 800 euroa. Työntekijän bruttopalkka on jatkossa 4000 – 900 + 800 = 3900 euroa.

Esimerkki: Työntekijän palkka on 4000 euroa. Hänen kanssaan sovitaan, että hän saa autoedun, mutta nettopalkasta vähennetään kuukausittain 700 euroa. Auton luontoisetupäätöksen mukainen verotusarvo on 800 euroa. Työntekijän bruttopalkka on jatkossa 4000 + 100 = 4100 euroa.


 

 

Website Comments

 1. Eeva Klemettilä-Kirjavainen
  Reply

  Hei,

  Sain työterveyshuollosta ylläolevasta poikkeavaa tietoa. Heidän mukaansa työntekijöillemme tarjottava yleislääkäritasoinen työterveyshuolto on voimassa sairauslomalla, vaikka emme kyseiselle henkilölle enää maksa palkkaa.

  • Marianne Holm
   Reply

   Luontoisedut, eli esimerkiksi autoetu ja puhelinetu, ovat eri asia kuin vapaaehtoiset verovapaat henkilökuntaedut, kuten vapaaehtoinen työterveyshuolto ja virikesetelit. Työnantaja saa päättää, tarjoaako työntekijöilleen palkattoman poissaolon aikana vapaaehtoista työterveyshuoltoa, jollaista yleislääkäritasoinen työterveyshuoltokin on, vai ei. Teillä on ilmeisesti niin päätetty ja työterveyshuoltoon ilmoitettu.

   lakimies
   Kati Mattinen

 2. Petteri Nieminen
  Reply

  Hei,
  Voiko työnantaja yksipuolisesti lopettaa autoedun jos maksaa autoedun verotusarvon työntekijälle palkan lisänä?
  Tämä tuli esiin kun työnantaja päätti lopettaa autoedut säästösyistä niiltä jotka eivät tarvitse autoa työajoissa.

  • Kati Mattinen
   Reply

   Luontoisedut ovat osa palkkaa, ja lähtökohtaisesti niitä ei voi yksipuolisesti muuttaa rahaksi. Joissain tilanteissa se voi kuitenkin olla mahdollista. Tuntematta tapauksen yksityiskohtia en pysty ottamaan siihen tarkemmin kantaa.
   lakimies Kati Mattinen

 3. Väärinkäytön vastustaja
  Reply

  Saako/onko oikeutta työntekijä käyttää yrityksen A luovuttamaan työsuhdepuhelinta oman yrityksensä B puhelinnumerona? Miten yritys voi estää tällaisen käytön, kun puhelin on työntekijän tärkein työväline yrityksessä A?

  • Kati Mattinen
   Reply

   Antaessaan työntekijälle puhelinedun työnantaja saa asettaa rajoituksia edun käyttämiselle. Usein nämä ovat euromääräisiä rajoja, mutta voivat olla myös puhelimen käyttämistä koskevia, asianmukaisia rajoituksia.

   lakimies
   Kati Mattinen

 4. Silvia Feikus
  Reply

  Hei

  Työnantajani mukaan ravintoetu (lounasseteleitä) ei kuulu kokonaispalkkaan vaan annetaan palkan lisäksi niin tällöin sitä ei tarvitse korvata loma-ajalta.

  Onko tämä mahdollista?

  • Kati Mattinen
   Reply

   Neuvomme jäsenyrityksiämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa, joten työnantajasi voi halutessaan olla yhteydessä neuvontapalveluumme.

   lakimies
   Kati Mattinen

 5. Santala Julia
  Reply

  Hei,
  onko puhelinetu nimenomaan 20€/kk, jos puhelin käyttössä vaan 1 pv viikossa voisinko maksaa 3-5 €/kk

  • Kati Mattinen
   Reply

   Jos luontoisetu on työntekijän käytössä vain osan kuukaudesta, sille voidaan verohallinnon luontoisetuohjeen mukaan laskea verotusarvo jakamalla kuukausiarvo luvulla 30,33 ja kertomalla saatu määrä niiden päivien lukumäärällä, joina luontoisetu on palkansaajan käytettävissä. Tämä edellyttää, että puhelin ei ole muina päivinä lainkaan työntekijän hallinnassa.

   lakimies
   Kati Mattinen

 6. Heidi
  Reply

  Voiko työnantaja pakottaa ottamaan puhelinedun käyttöön jos työntekijä käyttää puhelinta vain työasioihin eikä halua sitä omiin puheluihin käyttää?

  • Kati Mattinen
   Reply

   Hei.

   Luontoisedusta sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken.
   Verohallinnon luontoisetuohjeessa todetaan puhelinedusta muun muassa seuraavaa:
   ”Pelkästä työnantajan hankkimasta puhelinlaitteesta ei synny työntekijälle veronalaista etua, jos puhelin on hankittu pääasiassa työkäyttöä varten. Jos työntekijä käyttää työnantajan työkäyttöön hankkimassa puhelimessa yksityispuheluihin omaa SIM-korttia, hänelle ei synny pelkästä puhelinlaitteesta veronalaista etua.”

   Kati Mattinen
   lakimies

 7. Työmatka-autoilija
  Reply

  Aloitin työnanatajallani joitakin vuosia sitten. Palkasta neuvoteltaessa sovittiin sekä palkasta, bonuksista että autoedusta. Autoedun sovitiin sisältyvän kokonaispalkkaan eli se vähennetään kuukausipalkastani. Otin leasing-auton käyttööni heti yrityksessä aloitettuani. Yritys antaa ympäristöystävällisestä leasing-autosta 100 euron kuukausihyvityksen. Voiko työnantaja yksipuolisesti päättää lopettaa tietyn tasoisten työntekijöiden autoedun leasing-kauden päätyttyä tai palkattomien lomien aikana? Millä ehdoilla työnantajan on mahdollista päättää autoetu yksipuolisesti? Entä kuuluisiko tällaisessa tapauksessa työnantajan korottaa kuukausipalkkaa, jos ei koko autoetua, niin edes tuota 100 euroa vastaavalla summalla?

  • Kati Mattinen
   Reply

   Hei!

   Neuvomme jäsenyrityksiämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa, joten työnantajasi voi halutessaan olla yhteydessä neuvontapalveluumme.

   Kati Mattinen
   lakimies

Kommentoi