vuosilomalain muutokset, lisävapaapäivät, lomanmääräytymisvuoden, vuosilomaa Neuvontapalvelut, Yritykset

Työntekijän lääkärikäynnit – ovatko työaikaa, maksetaanko palkkaa?

Työntekijän lääkärikäynnit aiheuttavat aika-ajoin päänvaivaa työnantajille. Saako lääkäriajan varata työajalle, maksetaanko siltä ajalta palkkaa ja niin edelleen. Epäselvyydet johtuvat osin siitä, että on olemassa monenlaisia lääkärikäyntejä ja monenkirjavia käytäntöjä työpaikoilla.
Kirsi Parnila
FacebookTwitterLinkedIn

Lääkärikäynnit voivat olla lakisääteisiä, työehtosopimuksen edellyttämiä, työnantajan määräämiä ja työntekijän itse itselleen varaamia. Jotta sekaannuksilta vältyttäisiin ja tasapuolinen kohtelu toteutuisi, työnantajan on suositeltavaa ohjeistaa menettelytavat lääkärikäyntien osalta. Ennen kuin voidaan ohjeistaa, on tiedettävä, miten.

Työntekijän selvitys- ja ilmoittamisvelvollisuus

Pääsääntöisesti työnantaja voi ohjeistaa, että työntekijän tulee varata lääkärin vastaanottoaika työajan ulkopuolelle tai vapaapäivälle. Tavallisesti työntekijä voi varata työajalle osuvan vastaanottoajan vain, jos se ei ole kohtuullisen ajan (noin viikon) kuluessa saatavissa työajan ulkopuolella. Työntekijän voidaan edellyttää esittävän selvityksen siitä, ettei hän ole voinut saada vastaanottoaikaa työajan ulkopuolelle. Lisäksi selvitys voidaan edellyttää siitä, kuinka kauan lääkärintarkastus kohtuullisine matka- ja odotusaikoineen kesti.

Työntekijän on luonnollisesti ilmoitettava lääkäriin menostaan etukäteen työnantajalle tämän ohjeiden mukaisesti.

Lääkärintarkastus on järjestettävä työajan tarpeetonta menetystä välttäen. Tarkoitus on, että työntekijä käyttää ensi sijassa työterveyslääkärin palveluita tai oman paikkakuntansa lääkäripalveluja.

Lähtökohtaisesti lääkärikäynti on työntekijän omaa aikaa – ei siis työaikaa, koska työntekijä ei ole työnantajan käytettävissä lääkärikäynnin aikana, eikä yleensä edes työpaikalla. Merkitystä ei ole sillä, onko kyse lakisääteisestä vai muusta tarkastuksesta. Työneuvosto on lausunnossaan 1201―87 katsonut, ettei pakolliseen kuulontutkimukseen kulunutta aikaa ollut luettava työaikaan.

Kuulontutkimus tehtiin työnantajan terveysasemalla työntekijän työtuntijärjestelmän mukaisena säännöllisenä työaikana.

Myöskään palkkaa ei makseta poissaolon ajalta kuin poikkeuksellisissa tilanteissa. Pääsääntöisesti lakisääteisten ja työnantajan määräämien lääkärintarkastusten ajalta palkanmaksuvelvollisuus on ja muiden osalta ei, jollei työehtosopimus muuta määrää tai työpaikalla ole muuta sovittu.

Lakisääteiset lääkärintarkastukset

Lakisääteiset, työsuhteen alussa ja määräajoin tehtävät terveystarkastukset perustuvat tavallisesti erilaisiin altisteihin kuten melu, eräät kemikaalit ja yötyö, joista on todettu olevan erityistä haittaa terveydelle. Lakisääteisten terveystarkastusten tarve ja kohderyhmä perustuvat työpaikkaselvityksen tuloksiin ja johtopäätöksiin. Tässä tarkoitettuja lakisääteisiä lääkärintarkastuksia eivät ole yrityksen vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työhöntulotarkastukset tai määräaikaistarkastukset.

1. Nuoret työntekijät

Pakollinen lääkärintarkastus voi perustua lakiin nuorista työntekijöistä, jonka mukaan (muissa kuin kevyissä toimistotöissä) ennen työsuhteen alkamista tai kuukauden kuluessa sen alkamisesta on alle 18-vuotiaalle nuorelle työntekijälle toimitettava terveystarkastus työnantajan kustannuksella. Niin ikään pakollisesta lääkärintarkastuksesta määrätään säteilylaissa ja tartuntatautilaissa.

2. Raskauteen liittyvät lääkärintarkastukset

Työsopimuslain mukaan työnantajan on korvattava raskaana olevalle työntekijälle synnytystä edeltävistä lääketieteellisistä tutkimuksista aiheutuva ansionmenetys. Edellytyksenä on, että työntekijä ei ole saanut vastaanottoaikaa työajan ulkopuolella.

Työntekijän on pyynnöstä esitettävä työnantajalle selvitys tutkimuksen liittymisestä raskauteen sekä sen suorittamisen välttämättömyydestä työaikana.

Lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sekä lääkärin että muun terveydenhoitohenkilökunnan suorittamaa tutkimusta taikka tällaiseen tutkimukseen perustuvan laboratorio- tai muun vastaavan kokeen suorittamista, joka perustuu lääketieteelliseen selvitystarpeeseen raskaana olevan työntekijän taikka sikiön terveydentilasta. Niin ikään äitiysneuvolassa suoritettavia tutkimuksia voidaan niiden luonne ja tarkoitus huomioon ottaen pitää sellaisina raskaana oleviin työntekijöihin kohdistuvina lääketieteellisinä tutkimuksina, joiden osalta ansionmenetys on korvattava.

3. Kunnan järjestämät joukkorokotukset ja seulontatutkimukset

Tartuntatautilain mukaan kunnan on järjestettävä rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. Kunnan tulee niin ikään järjestää asukkailleen seulontatutkimuksia, joita ovat mm. mammografiaseulonta ja papakoe.

Rokotukset ja seulonnat järjestetään yleensä niin, että niissä käyminen on mahdollista muuna kuin työaikana. Jos sitä ei kuitenkaan voida suorittaa työajan ulkopuolella, työnantaja maksaa palkan siihen käytetyltä säännölliseltä työajalta. Työntekijä on työnantajan vaatiessa velvollinen toimittamaan selvityksen siitä, ettei vastaanottoaikaa ole saanut työajan ulkopuolelle.

Työnantajan järjestämät muut kuin lakisääteiset lääkärintarkastukset

1. Työhöntulotarkastukset

Työnantaja voi halutessaan järjestää työterveyshuoltosopimukseen liittyviä vapaaehtoisia terveystarkastuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työhöntulotarkastukset. Työnantaja korvaa lääkärintarkastuksesta ja siihen liittyvistä laboratoriotutkimuksista aiheutuvat kustannukset.

Näiden tarkastusten osalta työnantajalla ei ole lakisääteistä palkanmaksuvelvollisuutta eikä lääkärissäkäyntiä lueta työajaksi, jos tarkastusta ei voida järjestää työajan ulkopuolella. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus perustuu aina sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiin tai työnantajan omaan käytäntöön. Työnantaja voi luonnollisesti hyväksyä käytännön tai työpaikalla voidaan sopia, että työterveyslääkärillä voidaan käydä työajalla.

2. Määrävuositarkastukset

Työterveyshuoltosopimukseen voidaan liittää myös vapaaehtoisia määrävuositarkastuksia. Näiden osalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta ja työnantaja voi määrätä kyseiset käynnit suoritettaviksi työajan ulkopuolella.
Sama pätee esimerkiksi työnantajan tarjoamiin kausi-influenssarokotuksiin.

3. Työnantajan määräämä lääkärintarkastus

Tilanteessa, jossa työnantaja ei ole hyväksynyt työntekijän esittämää lääkärintodistusta, hänet voidaan osoittaa toisen lääkärin tarkastettavaksi. Tällöin työnantaja maksaa lääkärintodistuksen hankkimisesta aiheutuvat kulut kuten lääkärinpalkkion ja välttämättömät matkakustannukset. Jos työntekijä kieltäytyy menemästä työnantajan osoittaman lääkärin tarkastukseen, hänellä ei vallitsevan oikeuskäytännön mukaan ole oikeutta sairausajan palkkaan (TT:1987-4).

Muut lääkärikäynnit

Muita lääkärikäyntejä ovat esimerkiksi työntekijän itse itselleen varaamat lääkärintarkastusajat. Näiden osalta työnantajalla ei ole lain mukaan palkanmaksuvelvollisuutta ja lähtökohtaisesti aika voidaan ohjeistaa varattavaksi työajan ulkopuolelle. Työehtosopimusten mukaan sen sijaan työnantaja voi joutua maksamaan ansionmenetyksen lääkärikäynnin ajalta, jos kysymyksessä on äkillinen sairastumis- tai tapaturmatapaus, jossa on välttämätöntä päästä nopeasti lääkärintarkastukseen.

Terveydenhoitoon liittyvien toimenpiteiden ajalta ansionmenetyskorvausta ei suoriteta yleensä myöskään työehtosopimusten perusteella. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa esimerkiksi fysikaalisen hoidon ajalta paitsi, jos työntekijä on samanaikaisesti työkyvytön.

Korvattavia eivät myöskään ole lääkärintarkastukset, joiden päätarkoituksena on todistuksen hankkiminen esimerkiksi ajokorttia varten.

Äkillinen hammassairaus voi vaatia hoitoa samana päivänä tai saman työvuoron aikana, jolloin ansionmenetys korvataan hoitotoimenpiteen ajalta. Korvauksen edellytyksenä on, että työntekijä ei saa aikaa varattua työajan ulkopuolelta ja työkyvyttömyys sekä hoidon kiireellisyys osoitetaan hammaslääkärin antamalla todistuksella.


Lue myös:

Saako sairausajan palkan aina kun on lääkärintodistus?

Saako sairausajan palkan aina kun on lääkärintodistus?

Milloin työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja

Milloin työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja?

Työnantajan järjestämä työterveyshuolto

Työnantajan järjestämä työterveyshuolto

Lääkärintodistus ei aina velvoita palkanmaksuun

Lääkärintodistus ei aina velvoita palkanmaksuun

 

 

Website Comments

 1. Annukka Silvennoinen
  Vastaa

  Hei! Mitenkä on laita työnantajan vaatiessa ottamaan palkatonta terveydenhoidon/sairaanhoidon tutkimusten yhteydessä (jotka ovat työajan sisällä), jos työaikaa muuten voisi säätää? Esim. työvuorosuunnittelussa kuten tuntien tekeminen toisena päivä takaisin.

  • Kirsi Parnila
   Vastaa

   Hei.
   Lääkärikäynti työpäivän aikana ei ole työajaksi luettavaa, vaikka käynti olisi ns. lakisääteinen tai lääkärin määräämä tarkastus, koska lääkärikäynnin aikana työntekijä ei ole työnantajan käytettävissä.

   Työnantaja voi ohjeistaa menettelytavat lääkärikäyntien osalta. Yleensä edellytetään, että käynti sovitaan ensisijaisesti vapaapäivälle tai työvuoron ulkopuolelle. Joskus voi olla vaikeaa saada lääkäriaikoja, ja tällaisessa tilanteessa tavallisesti ohjeistetaan, että käynnin saa ottaa työpäivän ajalle. Lisäksi edellytetään, että asiasta ilmoitetaan työnantajalle heti, jotta työt ja työvuorot voidaan järjestellä esteen ajalle.

   Palkanmaksu lääkärikäynnin ajalta määräytyy sen mukaan, onko kyse ns. lakisääteisestä tai työehtosopimuksen edellyttämästä käynnistä vai muusta käynnistä. Jos mainitsemasi terveydenhoidon/sairaanhoidon tutkimus ei liity artikkelissa mainittuun lakisääteisiin lääkärikäynteihin, tai työehtosopimuksen edellyttämään käyntiin, eikä työnantaja ole määrännyt lääkärikäyntiä, on käynti palkatonta ja työnantaja voi vähentää tunnit palkasta tai jos niin sovitaan, ottaa liukuvan työajan tunneista tai teettää tunnit myöhemmin.

   Kirsi Parnila
   lakimies

 2. Työikäinen diabeetikko
  Vastaa

  Onko kroonisen sairauden ollessa kyseessä (esim. Diabetes DM1) hoitokäynnit palkallista poissaoloa? Hoito tapahtuu kunnallisessa sairaalassa ja sinne ei työajan ulkpuolella pääse.

  • Kirsi Parnila
   Vastaa

   Hei!

   Jos aikaa ei saa työajan ulkopuolelle, voidaan se sopia työpäivän ajalle esimiehen kanssa sovitulla tavoin. Se, ettei aikaa voi saada työajan ulkopuolelle, ei kuitenkaan vaikuta palkanmaksuun. Lääkärikäynti on työntekijän omaa aikaa eikä siitä ole palkanmaksuvelvollisuutta, jollei muuta ole sovittu.

   Kirsi Parnila
   lakimies

 3. Täytyykö aina vääntää
  Vastaa

  Hei
  Miten tällaisessa tilanteessa. Kysessä työpsykologin tapaaminen työpaikkakiusaamisesta johtuen (es.mies-alainen). Molemmilla ensin yksilöajat ja sitten yhteinen aika. Työntekijälle aikoja tarjottu vain vapaa päiville, joiden päivämäärät työnantaja (esimies) on antanut psykologille etukäteen. Eli työntekijällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa päivän valintaan esim. Tapaaminen ennen työpäivää tai työpäivän päätteeksi. Esimiehen tapaaminen psykologin kanssa työpäivän aikana.

  • Kirsi Parnila
   Vastaa

   Hei,
   voitte olla yhteydessä kauppakamarin neuvontapalveluun, mikäli yritys on kauppakamarin jäsen?

   Kirsi Parnila
   lakimies

Kommentoi