Työnantajan järjestämä työterveyshuolto Neuvontapalvelut

Työlainsäädännön muutoksia

Työlainsäädäntöön on tullut ja tulossa monenlaisia muutoksia, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle, mutta jotka jokaisen työnantajan on hyvä tuntea. Tässä artikkelissa käydään näitä lakimuutoksia läpi.
Kati Mattinen, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Rekrytointikokeilu ja koeaika

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään uudesta, enintään kuukauden pituisesta soveltuvuuden arvioimiseksi järjestettävästä työkokeilusta eli ns. rekrytointikokeilusta. Kyseessä on ei-työsuhteinen järjestely, jossa henkilö tekee työtä työnantajan palveluksessa osoittaakseen osaamisensa ja soveltuvuutensa työnantajalla tarjolla oleviin tehtäviin. Tavoitteena on helpottaa työttömän työnhakijan pääsyä työsuhteiseen työhön ja alentaa työnantajan kynnystä palkata henkilö, joka on osoittanut työskentelynsä perusteella sopivuutensa tehtävään. Kun henkilö välittömästi rekrytointikokeilun jälkeen palkataan samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita hän sen aikana teki, työsuhteessa sovellettavasta koeajan enimmäispituudesta on vähennettävä työkokeiluaika. Kokeilun ja työsopimuksen välillä ei tarvitse olla katkeamatonta ajallista yhteyttä, mutta jos rekrytointikokeilun ja työsuhteeseen palkkaamisen välillä on kulunut pitkähkö aika, sovelletaan normaalia koeaikaa. Tämä säännös on voimassa väliaikaisesti vuosien 2017 ja 2018 ajan.

Lyhennetty työaika

Työaikalain aikaisemman säännöksen mukaan työntekijän halutessa tehdä osa-aikaeläkkeen vuoksi lyhyempää työaikaa, työnantajan on tullut pyrkiä järjestämään siihen mahdollisuus. Vuoden 2017 alusta eläkelainsäädännön muuttuessa myös työaikalain säännöstä lyhennetystä työajasta on hieman muutettu. Nykyisen säännöksen mukaan jos työntekijä siirtyäkseen osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle haluaa tehdä säännöllistä työaikaa lyhyemmän ajan työtä, työnantajan on ensisijaisesti järjestettävä työt niin, että osa-aikatyö onnistuu. Työnantajalta vaaditaan siten osa-aikatyön järjestämiseksi enemmän kuin aikaisemmin.

Korvaus perhevapaakustannuksista

Naispuolisen työntekijän työnantajalle maksetaan hyvityksenä perhevapaasta aiheutuvista kustannuksista 2500 euron kertakorvaus. Edellytyksinä on, että

  • työntekijälle on maksettu äitiys- tai adoptioäidin vanhempainrahaa ja että työnantaja on maksanut vähintään yhdeltä kuukaudelta palkkaa ko. kauden aikana
  • työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta äitiys- tai vanhempainrahakauden alkamiseen mennessä ja työsopimus on sovittu vähintään vuoden kestäväksi
  • työntekijän sovittu työaika on vähintään 80 % alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan pituudesta.

Korvausta on haettava Kelalta kuuden kuukauden kuluessa työntekijän vanhempainrahakauden päättymisestä. Lakimuutos tulee voimaan 1.4.2017 ja korvausta maksetaan, jos ensimmäinen päivä, jolta äitiysrahaa tai vanhempainrahaa maksetaan, on 1.4. tai sen jälkeen.

Työterveyshuollon tarjoamisvelvollisuus

Työnantajan tulee järjestää työterveyshuoltosopimuksen mukaiset työterveyshuollon palvelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanomalleen työntekijälle kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Velvollisuus koskee työnantajaa, jolla on palveluksessaan vähintään 30 työntekijää ja joka irtisanoo tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä työntekijän, jolla on vähintään viiden vuoden työsuhde irtisanovaan työnantajaan. Velvollisuus päättyy, jos työntekijä työllistyy toisen työnantajan palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kuuden kuukauden pituiseen määräaikaiseen työsuhteeseen. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa työnantajalle uudesta työpaikasta.

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Hallituksen esityksessä ehdotetaan poistettaviksi työsopimuslakiin perustuva työntekijöiden irtisanomisiin liittyvä työnantajan ilmoitusvelvollisuus työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuus tiedottaa julkisista työvoimapalveluista tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanotuille työntekijöille. Yhteistoimintalain mukaisia työntekijöiden irtisanomiseen liittyviä työnantajan velvollisuuksia ei ehdoteta muutettavaksi.