Jukka Koivumäki Neuvontapalvelut

Oma-aloitteisiin veroihin uusi verotusmenettely

Eduskunta on hyväksynyt lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä sekä uuden veronkantolain. Lait tulevat voimaan 1.1.2017.
Jukka Koivumäki, veroasiantuntija
FacebookTwitterLinkedIn

Lait koskevat muun muassa arvonlisäveroa, työnantajasuorituksia, lähdeveroa, vakuutusmaksuveroa eli kaikkia veroja joiden tietoja on ilmoitettu kausiveroilmoituksella. Samalla tulee voimaan apteekkivero apteekkimaksun tilalle. Lakimuutoksilla on vaikutusta osittain myös muuhunkin verotukseen.

Lakiuudistukset liittyvät Verohallinnon tietojärjestelmien uudistukseen (Valmis-hanke) joka toteutetaan vuosina 2016 – 2019. Oma-aloitteisten verojen menettelysäännökset (ilmoittaminen, veronoikaisu, veron määrääminen, muutoksenhaku) yhtenäistetään ja selkeytetään. Menettelysäännökset löytyvät tämän jälkeen yhdestä laista.

Uudistuksella edistetään sähköisiä toimintatapoja ja verotuksen reaaliaikaisuutta. Tavoitteena on Verohallinnon toiminnan tehostuminen sekä verovelvollisen oikeusturvan ja tiedonsaannin parantuminen sekä hallinnollisen taakan keventyminen.

Tässä artikkelissa käydään läpi tärkeimmät muutokset. Tämän lisäksi monet pienemmät asiat muuttuvat jotka eivät koske kaikkia verovelvollisia.

Ilmoitusmenettely

Sähköinen ilmoittaminen tulee lähtökohtaisesti pakolliseksi tavaksi toimia. Ainoastaan poikkeustilanteissa Verohallinto hyväksyy veroilmoituksen (aikaisemmin kausiveroilmoitus) paperimuodossa. Paperimuotoisen veroilmoituksen määräpäivä on jatkossa myös 12. päivä.

Pidennettyjen verokausien liikevaihtorajat nousevat. Neljännesvuosimenettelyyn pääsee alle 100 000 euron liikevaihdolla ja kalenterivuosimenettelyn liikevaihtoraja on 30 000 euroa. ALV:n ja työnantajasuoritusten verokaudet eivät ole tulevaisuudessa sidoksissa toisiinsa. Valittu verokausi sitoo jatkossa vain 1 vuoden ajan.

Veroilmoituksen virheen korjaaminen

Jokaiselle verolajille tulee sama korjausaika ja menettelytapa. Virhe on korjattava 3 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, johon kuluvalta verokaudelta vero olisi tullut ilmoittaa ja maksaa. Korjaus tehdään jatkossa täydellisellä uudella ilmoituksella eli korvaavalla ilmoituksella. Enää ei ilmoiteta vain virheellistä tietoa vaan koko veroilmoituksen tiedot ovat korvaavassa ilmoituksessa.

Jatkossa korjaus on tehtävä aina oikealle verokaudelle. Korjaus on tehtävä oikealle kaudelle siinäkin tapauksessa, että virheen kärsijä on ollut verovelvollinen. Korvaavassa ilmoituksessa on kerrottava virheen syy. Vähäinen virhe voidaan kohdistaa seuraavien verokausien veroilmoitukselle ilman aiheetonta viivytystä. Jos vähäinen virhe huomataan vasta seuraavan tilikauden puolella, se voidaan korjata sen uuden tilikauden kyseisen verokauden veroilmoituksella. Verohallinto tulee aikanaan antamaan ohjeen korjausmenettelystä ja samalla se kertoo vähäisen virheen suuruusluokan.

Veron määrääminen ja oikaisu

Verohallinto voi oikaista virheellistä verotusta kaikissa verolajeissa (myös tuloverotus ja yritysverotus) 3 vuoden kuluessa sekä verovelvollisen hyväksi että vahingoksi. Enää ei ole merkitystä virheen laadulla tai aiheuttajalla. Tietyissä erikseen määritetyissä tilanteissa Verohallinnolla voi olla jatkettu määräaika eli yksi lisävuosi tai 6 vuoden määräaika eli pidennetty määräaika.

Muutoksenhakumenettely

Kaikista oma-aloitteisista veroista haetaan muutosta jatkossa verotuksen oikaisulautakunnalta. Vasta oikaisulautakunnan päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika oikaisulautakuntaan on kaikkien verolajien osalta 3 vuotta (myös tuloverotus ja yhteisövero). Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön muutoksenhakuaika on vain 4 kuukautta verouksen päättymisestä. Valitusaika hallinto-oikeuteen on jatkossa vain 60 päivää oikaisulautakunnan päätöksen tiedoksisaannista. 60 päivän valitusaika KHO:een pysyy entisellään.