Osakeyhtiön purkaminen selvitystilan kautta Neuvontapalvelut

Yrityssalaisuusdirektiivi – mitä vaaditaan yrityksiltä?

Yrityssalaisuusdirektiivissä vahvistetaan säännöt EU:n yritysten liikesalaisuuksien ja luottamuksellisten tietojen suojaamisesta.
Mika Lahtinen, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Mitä direktiivi muuttaa?

EU:ssa otetaan direktiivin myötä käyttöön yhteinen liikesalaisuuden määritelmä eli direktiivi yhtenäistää hajanaista sääntelyä. Liikesalaisuus määritellään elinkeinotoimintaa koskevaksi tiedoksi, joka on salaista ja jolla on salassapidon johdosta kaupallista arvoa sekä tiedon salassa pitämiseksi on ryhdytty riittäviksi katsottaviin toimiin.

Mitä tavoitteita direktiivillä on?

Liikesalaisuuksien suojasta ei ole ollut aiemmin unionin tasolla sääntelyä vaan sääntely on ollut EU-alueella hajanaista ja puutteellista. Direktiivin tavoitteena on parantaa yritysten liikesalaisuuksien suojan laatua ja laajuutta EU-alueella, yhdenmukaistaa liikesalaisuuksien suojaa ja tarjota tehokkaat keinot väärinkäytösten torjuntaan.
Tavoitteena on myös pelotevaikutus, joka estäisi liikesalaisuuksien laitonta julkistamista heikentämättä perusoikeuksia ja – vapauksia tai yleistä etua, esimerkiksi yleistä turvallisuutta, kuluttajansuojaa, kansanterveyttä, ympäristönsuojelua ja työntekijöiden liikkuvuutta.

Mikä on muutoksen aikataulu?

Direktiivi hyväksyttiin viime toukokuussa, muutokset kansalliseen lainsäädäntöön on tehtävä vuonna 2018.