Teija Kerbs, kirjanpidon asiantuntija,hallituksen jäsen, hallituksen jäsenen, oma pääoma, taseraportista, taseessa, taseen, Neuvontapalvelut

Kolme kysymystä korvausvastuusta

Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.
Teija Kerbs
FacebookTwitterLinkedIn

Korvausvastuu kirjanpidossa voi olla joko vahingonkorvausta, joka on arvonlisäverotonta tai hinnanalennusta, joka arvonlisäverollisessa toiminnassa on arvonlisäverollista alennusta.

Sopimussakko

Sopimuksessa jossa on ehtona viivästyksen perusteella maksettavasta sopimussakosta, ei ole kyseessä työstä johtuva virhe. Varsinkin rakennusalalla tällainen ehto on melko tavallinen. Työn viivästyttyä maksetaan sovittu rahamääräinen vahingonkorvaus. Vahingonkorvaus ei ole vastike tavaran tai palvelun myynnistä. Arvonlisäverotuksessa tämä korvaus on veroton. Korvauksen saaja kirjaa kirjanpidossaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja maksaja liiketoiminnan muihin kuluihin. Tuloverotuksessa korvaus on verollista tuloa saajalleen ja maksajalle vähennyskelpoista kulua.

Hinnanalennus

Hinnanalennuksella korvataan kaupan kohteen hintaan vaikuttavat virheet. Ostajalle myönnetään vähennystä korvaukseksi alun perin sovitusta rahamäärästä. Hinnanalennus perustuu aina myyntiin, kirjaus kirjanpidossa myyjällä liikevaihdon oikaisuksi ja ostajalla ostojen oikaisuksi. Jos myynti oli ollut arvonlisäverollista, on myös alennus arvonlisäveron alaista. Ostajalla myös oikaisu on arvonlisäverollista, jos ostosta on tehty arvonlisävero­vähennys. Tuloverotuksessa hinnanalennus on vähennyskelpoista/verotettavaa.

Urakkariita

Urakkariidassa esimerkiksi käräjäoikeuden päätöksellä tulee korvausvastuu yritykselle. Mistä riidassa on ollut kyse ja mitä tulee korvata, selviää tästä päätöksestä. Oikeuskulujen lisäksi kysymykseen voi tulla hinnanalennus tai vahingon­korvaus.

Seuraa näitä

HANKINTALAIN MUKAINEN SIDOSYKSIKKÖ SAA myydä markkinoille enintään 5 % liikevaihdosta tai 500 000 euroa. Hankintalaissa määritelty muille kuin sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimiville sidosyksiköille annettu ulosmyynnin rajoitussääntöjä koskeva siirtymäaika päättyi 31. joulukuuta 2018. Sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla toimiviin sidosyksiköihin ulosmyynnin rajoitusta koskeva siirtymäkausi jatkuu.

KOKEILU 1.1.–30.6.2019: TYÖLLISTÄMISPALKKIO EDISTÄMÄÄN Hallitus päätti joulukuussa 2018 työnantajalle myönnettävästä työllistämispalkkiosta. Elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi saada 4 000 euron työllistämispalkkion, kun tämä palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

IRTISANOMISESSA OTETAAN HUOMIOON TYÖNKIJÖIDEN lukumäärä. Eduskunta on hyväksynyt työsopimuslain muuttamisen siten, että irtisanomissyytä koskevassa kokonaisharkinnassa on uutena vaikuttavana tekijänä otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Muutos tulee voimaan 1.7.2019.

Kysy neuvoa

Jätä työelämään ja taloushallintoon liittyvä kysymyksesi KauppakamariTiedon vastauspankkiin www.kauppakamaritieto.fi

K: Miten tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja korjataan?

V: Tietojen antaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tieto korjataan antamalla kaikki tiedot uudelleen. Tietojen korjaamisessa käytetään ilmoituksen antamisen yhteydessä saatua ilmoitusviitettä, jolla korjaus kohdennetaan oikein.

K: Miten palkkaennakot ilmoitetaan tulorekisteriin?

V: Palkkaennakko tulee ilmoittaa tulorekisteriin viidentenä kalenteripäivänä palkkaennakon maksupäivästä. Palkkaennakosta tulee toimittaa ennakonpidätys ja suorittaa sosiaaliturvamaksu palkkaennakon maksupäivän mukaisessa aikataulussa. Palkkaennakkoa ei saa ilmoittaa uudelleen varsinaisena palkanmaksupäivänä vaan se on vähennettävä työntekijän bruttopalkasta. Tämä tulee huomioida tilitoimistoissa, jos asiakas maksaa palkkaennakoita itse.