Neuvontapalvelut

Kirjanpidon järjestelmille uusia vaatimuksia

Kirjanpitolain uudistuksen myötä myös kirjanpidon järjestelmiin kohdistuu uusia vaatimuksia. Viranomaisille on jouduttu tähän päivään mennessä jo antamaan ilmoituksia uuden lain voimassa ollessa, jos tilikausi on alkanut 1.1.2016 tai sen jälkeen.
Teija Kerbs
FacebookTwitterLinkedIn

Uutta laissa on, että kirjanpito on järjestettävä siten, että liiketapahtumien, tositteiden ja kirjausten yhteys mahdollisten osakirjanpitojen kautta pääkirjanpitoon ja siitä tilinpäätökseen on vaikeuksitta todettavissa kumpaankin suuntaa. Sama koskee kirjanpidosta viranomaisille verotusta tai muuta tarkoitusta varten määräajoin tehtävää ilmoitusta.

Velvoite koskee myös vakuutus- tai työeläkelaitokselle tehtäviä lakiperusteisia kuukausi- ja vuosi-ilmoituksia. Kirjausketju tulee myös säilyä eheänä, jos tehdään korjauksia jo annettuihin ilmoituksiin tai myöhemmin muutetun tiedon perusteella tehtyyn ilmoitukseen.

Tilinpäätöksiä koskevat järjestelmämuutokset

Liitetietotosite on uutta ja se laajentaa tositekäsitettä tilinpäätöksen liitetietojen perustana oleviin asiakirjoihin ja laskelmiin. Liitetietotosite tulee käsitellä samoin kuin muutkin kirjanpidon tositteet. Liitetiedon ja sen todentavan liitetietotositteen välisen yhteyden tulee olla vaikeuksitta todettavissa.

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Luettelosta tulee käydä ilmi mistä eri osista ja aineistoista tilinpäätöksen perustana oleva kirjanpito koostuu ja perustuu, miten ne liittyvät toisiinsa ja missä ja miten niitä säilytetään ja pystyy lukemaan. Luettelo palvelee tarvittaessa myös viranomaisten tiedonsaantitarpeita.

Vastuukysymykset

Hallituksella on vastuu kirjanpidon asianmukaisesta järjestämisestä. Ensisijainen vastuu osakeyhtiössä on toimitusjohtajalla. Tällöin hallituksen tulee valvoa, että toimitusjohtaja suoriutuu tästä tehtävästä.