nollatuntisopimus, oikeus vanhempainrahaan, työaikalaki, työvoiman tarve, johtajat joihin ei sovelleta työaikalakia, työaikalain soveltamisala, Neuvontapalvelut, Yritykset

Johtajat, joihin ei sovelleta työaikalakia

Reetta Riihimäki, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Työaikalain soveltamisala

Työaikalakia sovelletaan työsuhteessa tehtävään työhön. Työsuhteesta on kyse, kun tehdään työtä henkilökohtaisesti, työnantajan lukuun, tämän johdon ja valvonnan alaisena, palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Esimerkiksi silloin, kun työsuoritus tilataan itsenäiseltä yrittäjältä, ei ole kysymys työsuhteesta. Lisäksi osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajat eivät ole työsuhteessa mainittuihin yhteisöihin, sillä he ovat yhteisöjen lakisääteisiä toimielimiä.

Työaikalain 2 §:ssä säädetään työaikalain soveltamisalasta poikkeamisesta. Kyseisessä pykälässä on listattu kymmenen poikkeustilannetta, joissa työaikalakia ei sovelleta lukuun ottamatta sen 15 §:n 3 momenttia. Kyseinen lainkohta koskee työnantajan velvollisuutta ensisijaisesti järjestää työt niin, että työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä halutessaan lyhentää työaikaansa siirtyäkseen osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle.

Työaikalain soveltaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että säännöllisen työajan ylittävästä työstä on sovittava erikseen työntekijän kanssa ja ylityöstä on maksettava työaikalain tai työehtosopimuksen mukainen ylityökorvaus. Työnantajan on laadittava työvuoroluettelo ja työaikakirjanpito työaikalain piiriin kuuluvien työntekijöiden osalta. Jos työntekijään ei sovelleta työaikalakia, ei työnantajan tarvitse seurata hänen työaikaansa. Työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävän työntekijän kanssa voidaan sopia kokonaispalkka, joka ei ole sidoksissa tehtyyn työmäärään.

Työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät johtamistehtävät

Ensimmäinen poikkeus työaikalain soveltamisesta koskee työtä, ”jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön taikka sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä”.

Pelkästään työntekijän esimiesasema tai rooli asiantuntijana ei johda siihen, että työaikalakia ei häneen sovellettaisi. Asiaa on arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon henkilön asema ja tehtävät. Merkitystä on sillä, kuinka paljon työntekijä todella osallistuu yrityksen, yhteisön tai säätiön johtamiseen ja minkälaiset toimivaltuudet hänellä on. Laissa mainittuja johtamistehtävään välittömästi rinnastettavia itsenäisiä tehtäviä ovat tehtävät, joissa johdetaan ihmisten sijaan asioita johtamistehtävää vastaavassa asemassa ja itsenäisesti. Työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät esimerkiksi osakeyhtiössä välittömästi toimitusjohtajan alaisuudessa työskentelevät johtajat. Yrityksen keskijohto puolestaan kuuluu työaikalain soveltamisalaan, vaikka työtehtäviin sisältyisi vaativiakin johtamis- ja suunnittelutehtäviä.

Erilliset kuukausikorvaukset

Työaikalain 39 §:n 2 momentin mukaan ”Johtavassa asemassa oleva työntekijä sekä työntekijä, jonka pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa tai valvottaviensa työntekijöiden työhön, saavat kuitenkin sopia, että 22 ja 33 §:ssä tarkoitetut korvaukset maksetaan erillisenä kuukausikorvauksena.”

Kyseisen lainkohdan mukaan johtavassa asemassa olevat työntekijät, jotka päätyönään johtavat ja valvovat työtä, eivätkä yleensä ota osaa alaistensa työhön, voivat sopia työnantajan kanssa työaikalaista poiketen, että heille maksetaan kiinteää kuukausikorvausta lisä-, yli- ja sunnuntaityöstä. Tämän säännöksen mukaiset johtamistehtävät tulee erottaa työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä johtamistehtävistä. Työaikalain 39.2 §:n mukaisissa tehtävissä sovelletaan muutoin työaikalakia. Kuukausikorvauksesta on sovittava työntekijän kanssa, se maksetaan muusta palkasta erillisenä summana ja aina kuukausittain riippumatta siitä, paljonko työntekijä on tehnyt lisä-, yli- tai sunnuntaityötä kuukauden aikana.

Työaikalain uudistus

Työaikalakia uudistamaan on asetettu työryhmä, jonka esityksen on tarkoitus olla valmis kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Työryhmä selvittää muun muassa työaikalain soveltamisalaa ja sen poikkeusten ajantasaisuutta.

Website Comments

  1. Jukka Pietilä, Raumair Oy
    Reply

    Auto-ja Kuljetusalan työehtosopimus on näihin sopimuksiin nähden todella tiukka, ainakin mitä tulee kuljettamiseen liittyvän ajo-ajan seurantaan.

Kommentoi