Jukka Koivumäki Neuvontapalvelut

Talousarvioesitys muuttaa ensi vuoden verotusta

JUKKA KOIVUMÄKI, Veroasiantuntija
FacebookTwitterLinkedIn

Yritysverotukseen ei ensi vuonna ole tulossa merkittäviä muutoksia. Yhteisöverokanta pysyy 20 prosentissa. Tulojen veronalaisuuteen tai menojen vähennyskelpoisuuteen ei ole tulossa muutoksia.

Ensi vuonna arvonlisäveron alaraja nostetaan 8 500 eurosta 10 000 euroon ja arvonlisäveron alarajahuojennus nostetaan 22 500 eurosta 30 000 euroon. Lisäksi kuitin tarjoamisvelvollisuus koskee jatkossa yrittäjiä, joiden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.

Valtion tuloveroasteikkoon tehdään inflaatiotarkistus kaikkiin tuloluokkiin eli ansiotason nousu ei kiristä verotusta. Työtulovähennystä korotetaan pieni- ja keskituloisia painottaen. Yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemät 850–500 000 euron lahjoitukset voidaan vähentää.

Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitetaan aiemmin sovitun 5 %-yksikön lisäksi 5 %-prosenttiyksiköllä eli 10 %-yksiköllä.  Asuntolainan koroista vähennyskelpoista on enää 55 %.

Luovutustappio säädetään vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta. Tällä hetkellä luovutustappiot ovat vähennettävissä vain luovutusvoitoista.

Ensi vuodeksi otetaan käyttöön määräaikaisena mahdollisuus ns. tehokkaaseen katumiseen verotuksessa. Määräaikaisen lain mukaan luonnollinen henkilö tai kuolinpesä välttyisi verorikosoikeudellisilta seurauksilta ilmoittaessaan oma-aloitteisesti verotuksesta puutuneita tuloverolain mukaan verotettavia tuloja tai perintö- ja lahjaverolain mukaan verotettavia varoja.

Ilmoitettavat tulot verotettaisiin normaalisti kunakin vuonna voimassa olleiden säännösten mukaisesti, ja verolle määrättäisiin viivästysseuraamuksena jäännösveronkorko sekä hallinnollisena sanktiona veronkorotus.

Autoverotusta kevennetään, mutta ajoneuvoveroa korotetaan. Lämmitykseen käytettävien sekä voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroja korotetaan, kuten myös tupakka- ja jäteveroa. Nestekaasun verottomuus poistuu ja turpeen veroa alennetaan.

Nosto:

Arvonlisäveron alaraja nousee 10 000 euroon.

Tilaajavastuulaki muuttui

Täsmennyksiä tuli esimerkiksi laiminlyöntimaksuihin sekä tilaajan selvitysvelvollisuuksiin koskien työterveyshuoltoa. Ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta säädetään yksityiskohtaisesti. Tilaaja voi hyödyntää julkista verovelkarekisteriä selvittäessään sopimuskumppanista tarvittavia veronmaksutietoja.

Työpaikkojen turvamerkit uusiksi

Työpaikalla on oltava työn turvallisen tekemisen kannalta tarpeelliset turvamerkit. Uusi asetus täydentää työsuojelulainsäädäntöä ja säätää työpaikkojen turvamerkeistä ja vähimmäisvaatimuksista.

Viivästyskorot loppuvuodeksi

Korkolain mukainen viitekorko 1.7.–31.12.2015 on 0,5 %. Viivästyskorko on 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla). Kaupallisiin sopimuksiin sovellettava viivästyskorko on 8,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 %-yksikön lisäkorolla). Korkolain 4 a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.