Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin? Ajankohtaista

Yritykset vaativat muutoksia energiapolitiikkaan

Energian saatavuus on keskeinen kilpailukykytekijä yrityksille. Yritysjohtajat toivovat, että kotimaisia energialähteitä hyödynnettäisiin energiantuotannossa nykyistä enemmän.
Kaisa Saario
Miira Kokkonen
FacebookTwitterLinkedIn

ENERGIA-ALALLA POLIITTINEN riski on suuri. Kauppakamarien haastattelemat yritykset korostivat päätöksenteon ennakoitavuuden tarvetta. Tämä turvaisi myös yritysten investointeja. Energiaa koskevissa päätöksissä olisi nykyistä paremmin arvioitava vaikutuksia yrityksiin ja energiamarkkinoihin. ”EU:ssa määritellään pitkälti eri energiamuotojen kustannustasot, kotimaisin keinoin on tärkeää olla lisäämättä tätä taakkaa”, kyselyyn vastannut yritysjohtaja mainitsee.

MYÖS LUPIEN käsittelyajat ovat usein pitkiä ja epäyhtenäisiä maan eri osissa. Yritykset toivovat vauhtia uusien turvetuotantoalueiden ja tuulivoimainvestointien lupamenettelyihin.

energia

Kauppakamarin energiakyselyyn vastanneista yritysjohtajista 91 prosenttia pitää energian hintaa ja saatavuutta kilpailukyvyn kannalta tärkeänä tai erittäin tärkeänä tekijänä.