rakentaminen, teollisuus, työllistyminen Ajankohtaista, Yritykset

Rakennusala työllistämisen veturina

Rakennusala on yksi harvoista toimialoista, joilla menee tällä hetkellä hyvin. Vuonna 2016 rakentaminen on kasvanut noin 6,5 prosenttia ja ala on tällä hetkellä suurin työllistäjä.
Satu Salonen
FacebookTwitterLinkedIn

Etenkin Uudellamaalla rakennetaan nyt paljon: VTT:n arvion mukaan Suomen tulevaisuuden asuntotuotannosta peräti puolet keskittyy Helsingin alueelle.

-Vaihtelut ovat olleet rakennusalalla perinteisesti mittavia, ja nyt on selkeästi nousu menossa, totesi Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari, kauppakamarin COME-projektin ja SAK:n järjestämässä tapahtumassa Rakennusala työllistää: tulevaisuuden näkymät, osaamistarpeet ja vieraskielinen työvoima.

Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT, rakennusala, työllisyys,

Kohtaatanto-ongelma eli se, että samaan aikaan on työttömyyttä ja työvoimapulaa, kiusaa rakennusalaa. On vaikeaa löytää osaavia työntekijöitä., sanoo Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari.

– Talven tilanne näyttää hyvältä ja vihdoin ollaan nousemassa finanssikriisistä, jatkaa tilaisuudessa myös puhunut Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Vuonna 2016 rakennusala työllistää lähes 175 000 työntekijää ja avoimia työpaikkoja on noin 2 700. Avoimien työpaikkojen kasvu rakennusalalla ei kuitenkaan ole tämän vuoden ilmiö, vaan viitteitä kasvusta on ollut jo muutaman vuoden.

-Rakennusalan avoimien työpaikkojen kasvu alkoi jo 2014, ja tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa joihinkin ammattiryhmiin on jo vaikeaa löytää osaavia työntekijöitä. Mikäli avoimien työpaikkojen määrä tuplaantuu, on edessä työvoimapula, Kari kertoo.

– Tulevaisuudessa alalle tarvitaan uusia tekijöitä eläkkeelle siirtyvien tilalle. Rakennusalan aloituspaikat eivät oikein täyty tällä hetkellä toivotulla tavalla, opintojen keskeyttäminen ja muille aloille siirtyminen on yleistä, Harjuniemi toteaa.

Työkokeilulla uutta työvoimaa

Työvoiman kysynnän kasvaessa rakennusalalla on alettu miettiä, kuinka turvata työvoiman riittävyys ja uusien tekijöiden tulo alalle. RT:n ja Rakennusliiton elokuussa julkistama työkokeilu on yksi keino houkutella alalle uusia tekijöitä. Työkokeilun kohteena ovat etenkin kotimaan nuoret, mutta myös pakolaiset ja maahanmuuttajat.

– Nuorten syrjäytyminen on tulevaisuuden iso haaste. Työkokeilu on yksi keino sen ehkäisemiseksi. Työkokeilun tarkoituksena on antaa etenkin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille mahdollisuus saada työkokemusta. Rakennusmaille voi tulla töihin, vaikka koulunpenkillä istuminen ei kiinnostaisi, Kari toteaa.

Työkokeilu on rakennusalan oma kokeilu, viranomaiset eivät ole siinä mukana. Työkokeiluun mahdollisesti osallistuvilta nuorilta saadun alustavan palautteen mukaan työkokeilua pidetään toimivana mallina, julkisuudessa työkokeiluun taas on suhtauduttu kriittisemmin.

– Työkokeiluun liittyvä uutisointi on keskittynyt liiaksi siihen, kuinka paljon kokeiluun osallistuville maksetaan, eikä siihen, että se on hyvä keino houkutella alalle uusia työntekijöitä ja hankkia työkokemusta työsuhteessa 6 kuukauden ajan, Kari huomauttaa.

Työkokeilu toteutetaan ensi vuoden alusta alkavalla sopimuskaudella, joka kestää 12 kuukautta.

– Työkokeilun toteutuminen edellyttää paikallista sopimista. Käytännössä asiasta sopivat paikallisesti työnantaja ja luottamusmies. Työkokeilua seurataan tarkasti, jotta nähdään, onko se molempia osapuolia hyödyttävä ratkaisu, Kari korostaa.

Monikulttuurisuus on arkipäivää rakennusalalla

Työvoiman tarpeen kysyntä muuttaa työvoiman rakennetta monikulttuurisempaan suuntaan. Rakennusalalla monikulttuurisuus ja vieraskielinen työvoima ovat jo arkipäivää: noin viidennes rakennusalan työmailla työskentelevistä on ulkomaalaisia. Myös rakennusalan konsernin SRV:n työmailla on havahduttu työvoiman monimuotoistumiseen.

pirjo ahanen, SRV Yhtiöt Oyj, rakennusala, työllisyys,

Rakennusalalla monikulttuurisuus ja vieraskielinen työvoima ovat jo arkipäivää, näin myös SRV Yhtiöissä, kertoi henkilöstöjohtaja Pirjo Ahanen.

– SRV:n työmailla työskentelee jo nyt vuosittain 89 eri kansallisuutta. Vieraskielisen työvoiman osuuden kasvu tulevaisuudessa on realismia myös SRV:llä, kertoo Pirjo Ahanen, SRV Yhtiöt Oyj:n henkilöstöjohtaja.

Monikulttuurinen työvoima ja kansainvälistyminen tuovat mukanaan myös uusia haasteita. Ahanen nostaa esiin neljä pointtia, joiden avulla tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata.

– Oman henkilöstön kansainvälisiä taitoja, kuten kielitaitoa ja eri kulttuurien ymmärrystä, tulee kehittää. Lisäksi eri kielivaihtoehtojen lisääminen sähköiseen perehdytykseen, työturvallisuuden korostaminen ja sitä tekevän henkilöstön kouluttamisen lisääminen ja profiilin nosto ovat keinoja tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen.

Lisäksi Ahanen peräänkuuluttaa koko toimialaa koskevien ohjeistusten yhdenmukaistamista ja kansainvälisten asioiden lisäämistä rakennusalan koulutusohjelmiin, jotta rakennusala on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja muutokset.

 

Kauppakamarin COME-projekti ja SAK ovat mukana Töissä Suomessa -hankkeessa (1.3.2016–31.8.2018), joka kehittää pääkaupunkiseudun kansainvälisten asukkaiden työllisyyttä ja kotoutumista edistäviä palveluita ja niiden koordinointia. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Rakennusalalle oma työkokeilumalli

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto sopivat yhdessä rakennusalan työkokeilusta, joka on suunnattu ensimmäistä kertaa rakennusalalle tuleville.

– Rakennusalalla voidaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa sopia yrityksessä noudatettavasta menettelystä alalle ensimmäistä kertaa tulevan henkilön työkokeilusta
– Työkokeilun pituus on kuusi kuukautta
– Kyseessä on määräaikainen työsuhde
– Työsuhteessa voidaan käyttää koeaikaa
– Työkokeilijan palkka on vähintään 6 euroa tunnilta
– Muut edut määräytyvät työehtosopimuksen mukaan
– Samalla kun työkokeilusta sovitaan, on työkokeilijalle nimettävä opastaja ja perehdyttäjä